Welkom

           
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn !
                               
                   
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De Stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

* het vergaren en delen van kennis, visie en ideeŽn die - individueel en collectief -
   kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
* bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke  vooruitgang   
  en transformatie, gericht op het creŽren van een bewuste, veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is de paraplu waar drs. Aleksandra Plewa* haar onderzoeks-activiteiten had ondergebracht en haar aanbod presenteert (thema's en methodieken).

Er is een nieuw thema beschikbaar - Civil Religion - dat een helder licht werpt op de recente religieuze transitie en de voedende onderstroom van dat proces. Het werpt een globale blik op het leven, mens- en godsbeeld in de (post)christelijke context, en wijst naar een zekere richting voor de toekomst.  Aan bod komen aspecten als: levenskracht vs. tegenkracht, liefde en macht, de verbinding tussen lichaam en geest en de reis van het hoofd naar het hart.
 
Het geheel wordt laagdrempelig toegelicht en in kaart gebracht met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom  - dat zowel eenvoud als diepgang biedt.            
                                                                        
Helikopterview                                                                                                                    Afbeelding invoegen                                                                                                                 
Een brede blik laat zien hoe de maatschappij zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma, kerkelijke dogmatiek en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied.
Civil Religion biedt een overkoepelend kader dat de kloof tussen gelovig en seculier overbrugt; een duurzaam welzijnsconcept, een richtlijn en een mentaliteit die de hogere waarden beschermt, voorbij het keurslijf en moralisme. Het laat zien hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat we volgens gezonde overtuigingen gaan leven en een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de natuur(wetten). Vrij van belemmerende oordelen.
 
Civil Religion gaat over Gedeelde Toekomst - integratie en een diepgaande verbondenheid op het niveau van menselijke waardigheid - in twee met elkaar samenhangende delen:

  I -   Empathie als een nieuw beschavingsideaal
 II -   GeÔntegreerd geloof en authentiek burgerschap
 
    
      
                                                                                                                                                                                                                      *Aleksandra W. Plewa  Zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke transformatie. Inspirator, verbinder.    Autodidact. Visionair. Ervaring en onderzoeksgebieden: Mens- en godsbeeld(en), identiteit en zingeving. Emotionele intelligentie. Woord van Leven. 

Ter info: Aleksandra is van Poolse afkomst (in Nederland sinds 1981). Zij heeft zich verdiept in de menselijke natuur, de culturele patronen, (schuld)bewustzijn en (on)gezonde overtuigingen. Zij staat voor het ideaal van Bewust Mens-Zijn en een empathische(r) samenleving; zij deelt graag haar inzichten en levenslessen - om mensen te inspireren tot vernieuwend denken over de (psychisch) lijdende mens: hoe de weg uit de chaos van symptomen terug te vinden. Vanuit haar (mystieke) ervaring De donkere nacht van de ziel.

Meer over haar is te vinden op Over ons/bestuur en Levensboom/Mijn levensboom - met een persoonlijk verhaal en de psycho-spirituele achtergrond. Het overzicht van actuele thema's staat op Aanbod; de bouwstenen van Civil Religion - op Bewust Zijn - Religieus en Wel-zijnDoelstellingen (specifiek en statutair) op Over ons /Doelstelling. Emotionele intelligentie - op Holistisch.      

 

                                                                                                                                             * De website wordt aangepast (deels in bewerking).  
Kernzaken
        
 • Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                           De moedige strijd naar authenticiteit: van eenzaamheid naar eenheid in jezelf. Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg. De gevoelskant van je ervaringen is van essentieel belang. Gevoel, emotie en intuÔtie - daar zit de wezenlijke informatie. Een hogere wijsheid en bewustzijn van wie je (in potentie) bent. Hoe dŠŠr te komen? Door je eigen last (karma) te aanvaarden, door te voelen en te transformeren. Durven voelen is durven leven. Kracht in kwetsbaarheid tonen. Om je in vervolg te laten leiden door je diepste zielsverlangens die jou naar je levensdoel (en geluk) verwijzen.  
 • Collectief (spiritueel) bewustzijn                                                                                        
 • Spiritueel bewustzijn groeit en de ondergang van het autoritaire christendom is een feit. De tijd van blind volgen is voorbij, de tijd van autonoom 'geloven' breekt aan. Mensen worden zich er van bewust dat de traditionele morele dogma's - op drijfzand gebouwd - tot geestelijke onderdrukking leiden. Niettemin kan religie wel als een ordenende macht dienen, en de kerken een verbindende rol vervullen. Mits de (christen)kerk een alternatief aanbiedt - een veredeld 'hoofdmenu' volgens de zuivere Life Code van Christus - dat mensen innerlijk vrij en krachtig maakt. Een Kerk die burgers naar de geestelijke volwassenheid begeleidt.
                                                   'The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to gife it away'                                                                                                                        
           Schaduwkant                                                                                                                                                  Afbeelding invoegen
 • De weg naar (innerlijke) vrijheid is een lange weg. Een worsteling. Een strijd tussen de lage(re) en hogere aspecten van het mens-zijn. De geest is gewillig maar het 'vlees' is zwak.  Er wordt (onbewust) veel ballast meegedragen - de onverwerkte ellende en emoties die er niet mochten zijn - weggepraat of veroordeeld. Deze 'ondergrondse' bagage blokkeert de stroom van energie en kan exploderen (woede) of vervormen: tot bitterheid, wrok, cynisme. Dat wordt weer bestreden door de aanklagers die zich Ďokí voelen terwijl de redders zich over de slachtoffers ontfermen, om zichzelf een goed gevoel te bezorgen. De cirkel is rond.
 • Civil Religion wijst naar een richting voor de toekomst: zelfoverstijgende zingeving als perspectief van een groeiende verbondenheid  en openheid zonder oordeel. Door de menselijke waardigheid centraal te stellen en mensen te benaderen vanuit hun ambities. Uitgangspunt: de universele wijsheid van de heilige boeken van de wereldreligies (zoals de Bergrede uit het Nieuwe Testament). De centrale deugd is de Gouden Regel - van een absolute waarde voor een duurzame samenleving [je doet de ander niet wat je zelf niet wilt]. Het streven naar individueel succes maakt plaats voor succes vanuit verbinding: succes dat het totaal dient.   
 • Afbeelding invoegen
 • Het geestelijke groeiproces - het overstijgen van levenspijn - zoals beschreven in de TPD-theorie van prof. K. Dabrowski - wordt gelinkt aan de Oosterse spirituele visie(s), aan het mystieke verhaal van Christus' menswording en aan het gnostische transformatiemodel: het pad van rups naar vlinder.                       
 •                                   
 •                                                                                                                                                                        
          
 

                                   
LIFE CODE voor menswording                                                                                                                           LEVENSKUNST
 
Levenskunst houdt in dat we de kennis bezitten en de leefregels toepassen om op een constructieve manier te kunnen omgaan met de
pijn die bij het leven hoort. Het toepassen van de leefregels  impliceert het zoeken naar antwoorden op vragen als: 
 • wie ben ik
 • wat is het doel van mijn leven
 • kan ik er iets aan doen als het leven pijn doet ?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de sociaal-emotionele leerpunten belangrijk als:       
 •  leren omgaan met positieve en negatieve gebeurtenissen en de bijbehorende emoties 
 •  leren omgaan met tegenslag, teleurstelling en spannende situaties 
 •  leren omgaan met onderlinge verschillen  
Kortom: levenskunst is geestelijk ontwaken om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, krachtige volwassenen die verantwoorde
keuzes kunnen maken.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            
Overtuiging                                                                                                                                                                                      
 
De informatie op deze website maakt deel van ons aanbod en heeft betrekking op onze visie en overtuigingen:
 • het creŽren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creŽren van koopkracht en rijkdom
 • je kunt hogere waarden creŽren door het goddelijke als deel van je (innerlijke) werkelijkheid zien en de wet van zaaien en oogsten voor ogen houden
 • de crisis is een vruchtbare bodem voor een nieuwe, bewuste manier van kijken, denken en samenleven
 • het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude maar op het realiseren van het nieuwe.
                   
   
        'The best teachers are those who show you where to look , but don't tell you what to see'  
                                                                                                                                    
                                                                                                      
 

 

                                                                                      
      Aandacht                                                                                                                                      Wat aandacht krijgt, groeit. 
Afbeelding invoegen  
Veel sensitieve en begaafde (jonge) mensen kunnen in het huidige (school)systeem niet floreren.
Daar veel aandacht gaat naar hun tekortkomingen, worden zij niet uitgedaagd om hun kracht te ontdekken
en hun potentieel te benutten. De gedragsuitingen van deze jongeren wijzen op hun opvallende innerlijke
wijsheid en een verruimd spiritueel bewustzijn. Zij hebben behoefte aan intuÔtieve en emotionele ontwikkeling,
focus op talent en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. Hun boodschap is duidelijk:
het is tijd voor verandering. De tijd van waarderen in plaats van te labelen. De nieuwe tijdgeest vraagt om 
een holistische manier van kijken en de verschuiving van aandacht naar de basisverlangens: erkenning, autonomie
en competentie.                                                                                                                   [fragment Wel-Zijn]
                                                                                                                                                                               
                                                                                                  
        Denkstijl 
                       Gedachten kunnen zich in het bewustzijn nestelen. Door herhaling van clichés over onszelf en de wereld, worden
                            denkpatronen in de hersenen ingesleten. Een dieper ingesleten patroon is duurzaam bepalend voor denkstijl, gedrag
                            en dominantie in de waarneming. Een denkpatroon, eenmaal gevestigd, laat zich niet snel en eenvoudig veranderen.  
                            Visualisatie kan er behulpzaam bij zijn om die ingesleten patronen te herkennen. Door het reflecteren op de primaire
                            context van verbondenheid (gezin van herkomst) kan men zich hier bewust van worden.(...). Zonder inzicht in de structuur
                            en inhoud van het (onder)bewustzijn, wordt de mens bepaald door de programmering die hij/zij onderging. 
                            Bewustwording biedt mogelijkheden tot verandering. 
...                                                                                                                                                                              [fragment thema 'Denkstijl en bewustzijn' ]
 
                                                                                            'Niet alleen de weg die je gaat is belangrijk maar ook het spoor dat je achterlaat...'
                                                                                                                                  [Wislawa Szymborska 1923-2012]  Gedicht Niets cadeau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Afbeelding invoegen  
                     
         Waarden             Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen                                                                                                                                                                                                                           
              

   

        Wat is de hoogste waarde in ons leven Ė is het niet het leven zelf ?                      
        Of is het geluk dat de moeder van alle waarden genoemd kan worden ?
        Wat zijn de basisvoorwaarden van een (duurzaam) gelukkig leven ? 
                                 
        Als mensen hebben we een diepliggende behoefte om geliefd te zijn en erbij te horen. Zodra we het doel van onze ziel kunnen        
        leven, geeft dat ons leven kleur, richting, passie en  een gevoel van saamhorigheid. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat 
        mensen die aan ernstige vormen van depressie lijden (of hebben geleden) niet diegenen zijn die de meest diepgaande trauma's
        meemaakten, maar degenen die het zicht op een doel in hun leven misten. Het zoeken naar een doel komt dus overeen met het
        zoeken naar de reden van ons bestaan. 
        Wat is er nog meer nodig? Verbondenheid en een nieuwe manier van denken. Het oude model - het streven naar individueel succes
         en geluk dient plaats te maken voor succes vanuit verbinding: succes dat het totaal dient. 
                                                                                                                                                         [thema 'Normen & waarden - geluk of lijden']
                                                                                                                                   
                                                                                                                 
        Verbeelding   
                                                                                          
 
    
Woordentaal is te beperkt om de complexe verbinding tussen lichaam en geest uit te drukken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Wij hanteren visuele modellen die de verborgenheid van het onbewuste  inzichtelijk maken. De patronen die in het verleden zijn ontstaan, de wortels van psychische problematiek, kunnen zo getraceerd worden. Via een intuÔtieve waarneming - en de associatieve beeldtaal van deze modellen - kan het contact met de eigen kern hersteld worden. Van hieruit begint het pad van bewuste (intuÔtieve) ontwikkeling. De uiterlijke oriŽntatie wordt verlegd naar de innerlijke oriŽntatie (...).   
De intuÔtie kent 'mysterieuze' denkprocessen die we niet altijd (snel) expliciet kunnen uitspreken. Verbeelding is holistisch zien en dito denken, en veel meer dan ons brein kan bedenken. 
                                                                                                                      [thema 'Beelddenken - de taal van de ziel']
                                                                                                           
Gevoel & emotie         
        
Voor een empathischer samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf leren kennen en hun gedrag begrijpen, op het niveau van gevoelens en emoties. Dikwijls weet men geen onderscheid te maken tussen de emotie en het gevoel dat er achter zit. (...). Als mensen belanden in negatieve emoties en ze worden boos, dan zeggen of doen zij dingen waar zij later spijt van hebben. Zij vinden het moeilijk om eerst te voelen wat de (lastige) situaties met hen doen. De kunst is om het gevoel achter de emotie te herkennen.                                                                                                                 [thema 'De wijsheid van emoties']
                                                                                                                                                                                Lees meer...          
 

 
Schuldbewustzijn
  
 
Mensen voelen zich snel schuldig over iets wat ze wel of niet gedaan hebben. Maar de meest lastige en destructieve schuldgevoelens hebben wellicht te maken met de relationele conflicten. Schuldgevoel is een uiterst onprettig gevoel en daarom is het verleidelijk om de schuld van zich af te schuiven. Immers, al vroeg hebben kinderen de neiging om te roepen 'hij begon' als een volwassene er tussenkomt bij een onderling conflict. Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen hebben geleerd dat het in het leven om de schuld draait - eigen schuld dikke bult - gaan ze zich er door focussen op het niet hebben van de schuld. Onbewust komen deze kinderen in hun volwassen leven in de relationele vicieuze cirkel (dramadriehoek) terecht...   
                                                                                                                                          [thema 'Schuldbewustzijn - jong geleerd'] 
                                                                                                    
       
                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
   
                                                                                                   
  
                                                                                  '' De schepping is nog niet af;
                                                     elk van ons draagt  - door de manier waarop hij leeft - bij
 aan de kwaliteit van de schepping, ten goede of ten kwade.''                                            
                                    
       
                                                                                                        Elke verandering begint...