Welkom

          
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

het vergaren en delen van kennis, visie en ideeŽn die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creŽren van een bewuste en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
* Aleksandra W. Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke groei en transformatie.  Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, identiteit en zingeving, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.       Inspiratie (het meest): de TPD-theorie van prof. K. Dabrowski en de mystieke boodschap [de parabels] van Jezus van Nazareth. 
Ter info: Aleksandra is van Poolse afkomst [sinds 1981 in Nederland]. Zij maakte een diepgaande crisis door en heeft zich nadien verdiept in de menselijke natuur, culturele patronen  en (religieuze) overtuigingen die onrecht voortbrengen. Zij staat voor herstel van de menselijke waardigheid en deelt graag haar inzichten en levenslessen. Wilt u haar uitnodigen? Dat kan via Contact. Meer info op de pagina's Over ons en Levensboom /Biografisch. 
   
Afbeelding invoegen  
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - Civil Religion - een ethisch concept dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit. Het biedt een visueel-ruimtelijke blik op de werkelijkheid, gezonde overtuigingen en heilzaam geloof, en een dynamisch toekomstbeeld als alternatief voor een statische (post)christelijke identiteit. Het perspectief van groei in menselijkheid staat daarin centraal - gevat in twee met elkaar samenhangende delen: 
I   -   Empathisch bewustzijn als een beschavingsideaal
II   -   GeÔntegreerd geloof en authentiek burgerschap
Inhoud: blik op het verleden, zicht op het heden en een spirituele blauwdruk voor de toekomst.
Aan bod komen: de universele wetten vs. dogmatiek, levenskracht vs. tegenkracht, ego-kracht en christusbewustzijn. De vlinder staat voor metafoor van een geestelijk proces van transformatie. 
Visueel-ruimtelijk: het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom dat zowel eenvoud als diepgang biedt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   
                                                                                                            Helikopterview
Een brede blik laat zien dat de maatschappij zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma, verstarde geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen. Veel lijden komt door onwetendheid. Tussen de leer en het leven gaapt een kloof. 
Civil  Religion vult die leemte op. Het biedt een breed spiritueel kader dat de kloof tussen gelovig  en seculier  overbrugt.
De mens zelf staat centraal, met zijn autonome geweten, empathisch vermogen en intuÔtie. Bevrijd van dogmatiek, (ver)oordelende denkstijl en simplistische ideeŽn over de heiliging. Geinspireerd op het (vroeg)christelijke Ideaal van Mens-Zijn: een pure kwaliteit van Zijn, voorbij het keurslijf en moralisme. 
De Levensboom: hét model voor zelfinzicht, het 'duistere' onbewuste, collectief bewustzijn en (on)gezonde overtuigingen. Het laat zien hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de Natuur(wetten). 
Uitgangspunt: de universele ethiek van het Nieuwe Testament, in verband gebracht met de westerse wetenschap en oosterse spiritualiteit [Tao]. Gerelateerd aan de eigen ervaring. Het perspectief van een 'verliezer'. Leven in de schaduw. Een vernauwd (schuld)bewustzijn.                                                                                                                                                                                                 

      Afbeelding invoegen
 Kernzaken                 
                

                                                                                                                           'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                             Wat is de Geest van God?

                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                              Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                               [Albert Einstein] 

  

Afbeelding invoegen
 

Wie zijn wij (mensen)? 
Aandacht voor de geestelijke wortels van ons bestaan: Abba-Vader als de geestelijke oorsprong. De Levensbron.
De mens als een micro-kosmische weerspiegeling van het levende Heelal. Drager van het scheppende bewustzijn: in  
bezit van het vermogen om het gewenste te visualiseren alvorens het te creŽren.
Cultuur en beschaving(en)
Het leven (in ons) manifesteert zich in tegengestelde krachten die met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er 
mee doordrongen en innerlijk voeren wij er ook een strijd mee; hoe deze krachten te besturen.
De westerse beschaving [NL]
Kenmerk: rationaliteit. Men wil alles verklaren, oplossen en organiseren. Zelfs over het Mysterie [God] wordt er
rationeel gedacht en gepraat, alsof het een object is. Christenen voelen zich dikwijls superieur t.o.v. moslims.
 NL Afbeelding invoegen
De maatschappij functioneert gefragmenteerd, gesplitst naar politieke en religieuze voorkeur. Het systeem creŽert
onvrijheid om ons potentieel te gebruiken. Er zijn winnaars en verliezers, er gaat veel mis onder de vlag van God.     

  
Afbeelding invoegenReligie

                                                                                                 'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]             

Religie functioneert in het debat als een containerbegrip, zo ook de term joods-christelijke traditie. De Waarheid komt niet of amper uit de verf.                                    De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is. Er zijn nieuwe denkkaders nodig om het oude Beginsel bij de tijd te brengen. 
Jezus van Nazareth
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn woorden 'mijn juk is zacht en mijn last is licht' spreken
boekdelen. Middels de parabels bracht hij de kern van de universele Waarheid over aan mensen van alle tijden en culturen.
Christenen 
Het verhaal van het late(re) christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. De boodschap van Vrede van de Joodse rabbi werd
naar de achtergrond verdreven. Ondersneeuwd door de starre regels en voorschriften van de kerkvaders. Leven in Gods Koninkrijk - met als                                            kenmerk Free Flow of Love - veranderde in leven in de kerk(en).                      
                                                                                                                                                                                             Geestelijk erfgoed   Afbeelding invoegen
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van de religie probeerden te
dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol. Er werd hen een slaafse houding aangeleerd. Schuldgevoel. 

Ontkenning                                                                                                                                                                                                                                                                                   Een verborgen machtsspel onder de vlag van God. Vals licht dat ontkracht en afhankelijk maakt, omdat het de autonomie en eigenwaarde van                                        (jonge) mensen ondergraaft. Feiten worden verdoezeld, moeilijke emoties weggepraat of veroordeeld. Het beeld van de realiteit is vervalst.                                     

Overtuigingen 

Gedachten zijn krachten die zich in het bewustzijn nestelen, door herhaling van clichés en de 'waarheid' over onszelf en de wereld. Veel van onze                               collectieve gedachten [overtuigingen] maken ons krachteloos waardoor wij het leven als lijden ervaren. Ons ware potentieel 'slaapt'.

Zelfbewustzijn  Afbeelding invoegen 

                                                                                                                              'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]

Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en                                         je met je diepste potentieel te verbinden. Je zal ook wel het een en ander verdrongen hebben. Je schaduw wil ook het licht zien.   

Transformatie

Verandering van binnenuit. Een bewust en waarachtig innerlijk proces. Het Ďafpellení en doorleven van opgebouwde bewustzijnslagen waarbij                                        de lagere aspecten van de ziel [ego] getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. De geestelijke winst: toename van emphatie. 

Religieuze transitie [collectief]
                                                                                                                                                             'Je hoeft je geloof niet aan de grote klok te hangen'.                                   
De teloorgang van het autoritaire systeem en de 'ware' leer maakt plaats voor een nieuw bewustzijn waarin mensen op een geÔntegreerde                       manier 'geloven'. Men kiest bewust voor hogere waarden en een levenshouding van verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping.
 

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het                                       is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en (innerlijke) vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathischer samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende                                            innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen De Verliezers                                                                                                         'Wie het kwaad wil bestrijden zal het eerst moeten begrijpen'                                      Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen? De wortels van probleemgedrag komen voort uit de eigen denkwereld.                               Minderwaardige gedachten over zichzelf. Destructieve verlangens. Niet geleerd wat (zelf)liefde is. Slachtoffers worden daders.

(On)verbondenheid                                                                                                 

                                                                                        ĎThe greatest tragedy of human existence is the illusion of separatenessí  [Albert Einstein]                                            De mens ervaart zichzelf dikwijls als een 'eiland' dat gescheiden is van de rest [en de Geest]. In een optimale situatie wordt er een goede                                                 basis doorgegeven. Een veilige hechting. Maar vaak gaat het mis waardoor (jonge) mensen een leegte ervaren en een onvermogen tot (ziels)                        verbinding.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Verbeelding  Afbeelding invoegen

                                                                                                                                 'Imagination is more important than knowledge' [Albert Einstein]

Woordentaal is te beperkt om de complexe verbinding tussen lichaam en geest uit te drukken. Een visueel model spreekt tot verbeelding en                                         maakt het onderbewuste inzichtelijk. Beelddenken is de taal van de ziel; de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Beschaving is... 

meer dan de keurige vroomheid en burgerlijk fatsoen, vasthouden aan dogmatiek en simplistische ideeŽn over de heiliging. Prestatiedrang.                                               Standaardisatie van menselijk gedrag en medicalisering van levenspijn. Beschaving is de spelregels van het Leven kennen en helende                                             overtuigingen doorgeven. Het collectieve bewustzijn (her)vormen. De focus verschuift van welvaart naar welzijn, van winst naar waarde.                                                                                                                                      .                          
  
 
                                                              
                                                                                                                                                                                     .

                                                                                                                                                                                                         Toekomstbeeld Afbeelding invoegen

Stop het drama!  Ontwaak en zie - de Weg. Ken uzelf - in de Waarheid. Re-formeer je mindset. Coach jezelf en leef het Leven.
               

Zelfbewustzijn van christenen:   'jullie zijn het zout van de aarde, het Licht van de wereld'.                                                                                                                                   Hoe doet het christelijke 'zout & licht' zijn/haar best; is het oké als men zich rechtvaardiger en heiliger voelt dan de (seculiere) rest?                                  

De 21-e eeuw daagt ons uit om een sprong te maken in de evolutie van de menselijke geest. Bewustzijnsgroei. Door ons te verbinden met                                                dé Geest in ons hart en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. Openheid zonder oordeel. Bekeringsdrang is niet meer nodig.                                         Wat dan wel? Verbondenheid. Co-creatie. Leiderschap naar het grote Gebod. Empathie voor de 'losers' en een inclusieve kijk op God.

De Kerk mag zich verbinden aan de cultuur door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid                                             vergaren en dogmatiek te laten varen. Vrede najagen en de bevrijding van het juk van religieuze voorschriften uit patriarchale culturen.    

Zelfoverstijgende zingeving: het oude model - het streven naar individueel succes en geluk Ė maakt plaats voor succes vanuit Verbinding.                                         Succes dat het Totaal dient. 

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen daaraan bijdragen. De rest van Europa (en de wereld) zal ons volgen. 

                                                                                                                          

Afbeelding invoegen

NB. De bouwstenen van Civil Religion staan uitgebreid(er) op de pagina's Welzijn - Religie - Bewust-Zijn [deels in bewerking].

                                                                                                                                  

    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
              
  Enfin                           
    
 

 
                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* Het creŽren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creŽren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                  
 
            
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                      '' The best way to change the world is toe give people the tools to change themselves'' [Albert Einstein]                                            
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...