Welkom

          
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

 * het vergaren en delen van kennis, visie en ideeŽn die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creŽren van een humane en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van drs. Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
*Aleksandra W. Plewa ; zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke transformatie.  Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, identiteit en zingeving. Religieuze transitie. Bewustzijnsgroei. Emotionele intelligentie.      Inspiratie: de TPD-theorie van prof. K. Dabrowski [positieve desintegratie); Jezus van Nazareth - Woord van Leven. 
 Ter info: Aleksandra is van Poolse afkomst. Zij heeft zich verdiept in de menselijke natuur, culturele patronen, schuldbewustzijn, vooroordelen en (on)gezonde overtuigingen.  Zij staat voor het ideaal van bewustzijnsgroei en een empathische(r) samenleving. Zij deelt graag haar inzichten en levenslessen. Wilt u haar uitnodigen? Dat kan via Contact.
Meer info op de pagina's Over ons/bestuur en Levensboom/Biografisch/mijn levensboom. 
  
Afbeelding invoegen  
De informatie op deze website vormt de basis voor een actueel thema - Civil Religion - dat belicht de religieuze transitie en de voedende onderstroom van dat proces. Het biedt een breed denkkader dat  diverse religieuze tradities met elkaar verbindt en de kloof tussen gelovig en seculier overbrugt. Het perspectief van groei in menselijkheid staat centraal - gevat in twee met elkaar samenhangende delen: 
I  -   Empathie als een nieuw beschavingsideaal
II  -   GeÔntegreerd geloof en authentiek burgerschap
Aan bod komen:  levenskracht en tegenkracht, de historische en de mystieke Christus, religie vs. relatie, de eenheid van lichaam & geest en de (mystieke) reis van het hoofd naar het hart. 
Het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht [in PowerPoint] met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom dat zowel eenvoud als diepgang biedt.  
                   
                                                                                                        Helikopterview
Een breed beeld laat zien dat de maatschappij zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma, verstarde geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen, veel denkbeelden die ons niet helen. Veel lijden komt door onwetendheid.
Civil Religion belicht het transformerend bewustzijn en een staat van Zijn die de hogere waarden beschermt voorbij het keurslijf en moralisme. Het laat zien hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat we volgens gezonde overtuigingen gaan leven en een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de natuur(wetten). 
Uitgangspunt: de universele waarheid van de wereldreligies, waaronder het Nieuwe Testament, in verband gebracht met de westerse wetenschap en (oosterse) spiritualiteit. Gerelateerd aan de  eigen ervaring.                                                                                                                                                       
      Afbeelding invoegen
 Kernzaken                  
                

                                                                                                                     'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                       Wat is de Geest van God?                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                           Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                           [Albert Einstein] 

 

Afbeelding invoegen
 

Wie zijn wij (mensen)? 
Aandacht voor de geestelijke wortels van ons bestaan: Abba-Vader als de geestelijke oorsprong, de Levensbron. De mens als een micro-kosmische weerspiegeling van het levende Heelal en drager van het scheppende bewustzijn: het vermogen om het gewenste te visualiseren alvorens het te creŽren.
Cultuur en beschaving(en)
Het leven (in ons) manifesteert zich in tegengestelde krachten die met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrongen en innerlijk hebben wij ook een strijd mee te voeren: hoe deze krachten te besturen.
De westerse beschaving [Europa]
Kenmerk: rationaliteit. Men wil alles verklaren en organiseren. Zelfs over het mysterie [God] wordt er rationeel gedacht en gepraat. De naties zien hun identiteit als een zaak van bloed en bodem, het valt niet mee om immigranten als gelijken te zien. Christenen voelen zich dikwijls superieur t.o.v. moslims.
 NL Afbeelding invoegen
De maatschappij functioneert gefragmenteerd, gesplitst naar politieke en religieuze voorkeur. Het systeem creŽert onvrijheid om onze creatieve vermogens en talenten te gebruiken. Er zijn winnaars en verliezers, er gaat veel mis onder de vlag van God.     

  
Afbeelding invoegenReligie

                                                                'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]             

Religie functioneert in het debat als een containerbegrip, evenals de term joods-christelijke traditie. De vroegchristelijke kernwaarheid - door geloofsleer overschaduwd - komt niet of amper uit de verf. De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is. Er zijn nieuwe denkkaders nodig om het oude Beginsel [leven en laten leven] bij de tijd te brengen. 
Jezus van Nazareth
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn woorden 'mijn juk is zacht en mijn last is licht' spreken boekdelen maar zijn leer viel zelden in de goede aarde. Terwijl hij beeldend over Dé Levenskunst sprak. Middels de parabels bracht hij de kern van de universele waarheid over aan mensen uit alle tijden en culturen.
Christenen 
Het verhaal van het late(re) christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. De boodschap van Vrede van de Joodse rabbi werd naar de achtergrond verdreven. Ondersneeuwd door de starre regels en voorschriften van de kerkvaders. Leven in Gods Koninkrijk - met als kenmerk free flow of Love - veranderde in leven in de kerk(en).  
                                                                                                                                                                                Geestelijk erfgoed   Afbeelding invoegen
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van de religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag speelde een grote rol. Er werd hen een slaafse houding aangeleerd. Gehoorzaamheid aan een externe autoriteit. Geen uitleg over de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ontkenning                                                                                                                                                                                                                                      Een verborgen machtsspel onder de vlag van God. Vals licht dat ontkracht en afhankelijk maakt, omdat het de autonomie en eigenwaarde van (jonge) mensen ondergraaft. Feiten worden verdoezeld, moeilijke emoties weggepraat of veroordeeld. Er ontstaat een scheve relationele ethiek, het beeld van de realiteit is vertekend. 

Overtuigingen                                                                                                                                                                                                                             Gedachten zijn krachten die zich in het bewustzijn nestelen, door herhaling van clichés en de 'waarheid' over onszelf en de wereld. Veel van de collectieve gedachten [overtuigingen] maken ons krachteloos waardoor wij het leven als lijden ervaren.

Zelfbewustzijn  Afbeelding invoegen                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]

Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen, je met je diepste potentieel te verbinden en je authentieke kleur te laten stralen. Je zal ook wel het een en ander verdrongen hebben. Leer dealen met je verstopte gevoelens. Je schaduw wil ook het licht zien.    

Transformatie [persoonlijk]

Verandering van binnenuit. Een bewust en waarachtig innerlijk proces. Het Ďafpellení en doorleven van opgebouwde bewustzijnslagen waarbij de lagere aspecten van de ziel getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. De geestelijke winst: toename van empathie. 

Religieuze transitie [collectief]
                                                                  'Je hoeft je geloof niet aan de grote klok te hangen. Geloof in verenigen van mensen'.  De teloorgang van het autoritaire systeem en een Ďware' geloofsleer maakt plaats voor een nieuw bewustzijn, waarin mensen op een holistische, geÔntegreerde manier 'geloven'. Het goede leven zit voor hen in een gerichtheid op hogere waarden en een levenshouding van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping.
 

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathischer samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen De Verliezers                                                                         'Wie het kwaad wil bestrijden zal het eerst moeten begrijpen'

Hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen? De wortels van probleemgedrag komen voort uit de eigen denkwereld. Minderwaardige gedachten over zichzelf. Destructieve verlangens. Niet geleerd wat (zelf)liefde is. Vaak gehoord 'eigen schuld dikke bult'. Slachtoffers worden daders.

(On)verbondenheid                                                                                                 

                                                             ĎThe greatest tragedy of human existence is the illusion of separatenessí  [Albert Einstein]    In een optimale situatie wordt er een goede basis doorgegeven. Een veilige hechting. Onmisbaar om te kunnen floreren. In de praktijk gaat echter vaak mis waardoor veel (jonge) mensen een leegte ervaren en een onvermogen tot (ziels)verbinding.

                                                                                                                                                                                                              Verbeelding  Afbeelding invoegen

                                                                                                                               'Imagination is more important than knowledge' [Albert Einstein]

Woordentaal is te beperkt om de complexe verbinding tussen lichaam en geest uit te drukken. Beelden die wij ons van God maken zijn per definitie ontoereikend. Een visueel model spreekt tot verbeelding en maakt het onzichtbare [onderbewuste] inzichtelijk. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

                                                                                                                                                                                                                                                     .

Afbeelding invoegen Toekomstbeeld 

Stop het drama!  Ontwaak en zie - de Weg. Ken uzelf - in de Waarheid. Re-formeer je mindset. Coach jezelf en leef het Leven.
                                       

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen er aan bijdragen. Door de wet van zaaien en oogsten voor ogen te houden.  Door ons te verbinden met de Bron van Leven en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal: groei in Mens-Zijn. Empathisch bewustzijn en een nieuwe kijk op God. Collectief ontwaken om samen (met kerken) aan de genezing van de gebroken wereld te werken.

Bekeringsdrang is niet meer nodig. Het oude model - het streven naar individueel succes en geluk Ė maakt plaats voor succes vanuit Verbinding: succes dat het Totaal dient. De rest van Europa (en de wereld) zal ons volgen.

  

                                                                                                                                                                                          

                  NB. De bouwstenen van Civil Religion staan uitgebreid(er) op de pagina's Bewust-Zijn, Religieus en Wel-Zijn.

                                                                                                                                  

    
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
              
  Enfin                           
    
 

 
                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* het creŽren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creŽren van koopkracht en rijkdom
* wat we missen in dit leven, mogen we zelf inbrengen 
* het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe [Socrates]
                                                                                                                                                                                  
 
            
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                      '' The best way to change the world is toe give people the tools to change themselves'' [Albert Einstein]                                            
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...  
                                                                          
  
              
                                                                                                                 
                         
                                                                                                                                                                   
 

 

     NL80 INGB 0007 8517 00     www.krachtigbewustzijn.nl          info@krachtigbewustzijn.nl           KvK Arnhem 57141355