Welkom

           
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

 * het vergaren en delen van kennis, visie en ideeŽn die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creŽren van een bewuste, veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van drs. Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
*Aleksandra W. Plewa   Zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke transformatie. Ervarings- en onderzoeksgebieden: Mens- en godsbeeld, identiteit en zingeving. Bewustzijnsgroei, religieuze transitie. Emotionele intelligentie. Woord van Leven. 
 Ter info: Aleksandra is van Poolse afkomst. Zij heeft zich verdiept in de menselijke natuur, culturele patronen, vooroordelen, schuldbewustzijn en (on)gezonde overtuigingen.  Zij staat voor het ideaal van bewustzijnsgroei en een empathische(r) samenleving. Zij deelt graag haar inzichten en levenslessen. Wilt u haar uitnodigen? Dat kan via Contact.
Meer info op de pagina's Over ons/bestuur en Levensboom/biografisch /mijn levensboom. 
  
Afbeelding invoegen  
De informatie op deze website maakt deel uit van ons aanbod en vormt de bouwstenen voor een groter thema - Civil Religion. Dit thema werpt een globale blik op het leven, mens- en godsbeeld in de (post)christelijke context. Het belicht de religieuze transitie, bewustzijnsgroei en -transformatie.
Aan bod komen aspecten als levenskracht vs. tegenkracht, liefde en macht, de eenheid van lichaam en geest en de reis van het hoofd naar het hart.
Civil Religion verwijst naar integratie als een diepgaande verbondenheid - op het niveau van de menselijke waardigheid - in twee met elkaar samenhangende delen:
  I  -   Empathie als een nieuw beschavingsideaal
 II  -   GeÔntegreerd geloof en authentiek burgerschap
 
Het geheel wordt beeldend in kaart gebracht en (laagdrempelig) toegelicht met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom - dat zowel eenvoud als diepgang biedt.  
                   
                                                                                                        Helikopterview
Een breed beeld laat zien dat de maatschappij zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma, geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Civil Religion schetst een overkoepelend kader dat de kloof tussen gelovig  en seculier  overbrugt. Een duurzaam welzijnsconcept en een mentaliteit die de hogere waarden beschermt, voorbij het keurslijf en moralisme. Het laat zien hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat we volgens gezonde overtuigingen gaan leven en een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de natuur(wetten).                                                                                                                                              
      Afbeelding invoegen
 Kernzaken                  
 
        

                                                                                                                     'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.

                                                                                                                                                                      Wat is de Geest van God?   

                                                     Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden. 

                                                                        Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                   [Albert Einstein] 

 

Afbeelding invoegen
 

Wie zijn wij (mensen)? 
Aandacht voor de geestelijke wortels van ons bestaan: Abba-Vader als de geestelijke oorsprong, het
scheppende principe, de Levensbron. De mens m/v als een micro-kosmische weerspiegeling van het
levende heelal, een autonome bestuursvorm met onderlinge afhankelijkheid [Plato].
Cultuur en beschaving(en)
Het leven (in ons) manifesteert zich in tegengestelde krachten die met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrongen en innerlijk hebben we ook een strijd mee te voeren. Iedere cultuur heeft haar creaties voortgebracht - daaraan ontleent het volk zijn identiteit en status - doch iedere cultuur, hoe fraai deze ook mag zijn, kan weer ten onder gaan door het onverlichte deel in de mens.
De westerse beschaving [Europa]
Kenmerkend voor de westerse beschaving is rationaliteit. Men wil alles verklaren, oplossen en organiseren. Zelfs over God wordt er rationeel gedacht en gepraat, alsof het een object is. De naties zien hun identiteit als een zaak van bloed en bodem (taal, etniciteit). Het valt niet mee om immigranten als gelijken te zien. Christenen voelen zich dikwijls superieur t.o.v. moslims.
 NL Afbeelding invoegen
De maatschappij functioneert gefragmenteerd, vanuit eigen belang, gesplitst naar politieke en religieuze voorkeur. Het systeem creŽert onvrijheid om ons te bewegen in een groei-mindset waarbij wij onze scheppende vermogens gebruiken. Er zijn winnaars en verliezers, er is angst en wantrouwen. Kerken verliezen hun invloed en aanzien in de samenleving.     

  
Afbeelding invoegenReligie
Religie functioneert in het debat als een containerbegrip, evenals de term joods-christelijke traditie. Er is amper ruimte voor het onderscheid (vrijzinnigheid, orthodoxie, extremisme) of enig besef van authentiek christen-Zijn. De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is. Er zijn nieuwe denkkaders nodig om het oude beginsel [leven en laten leven] bij de tijd te brengen.  Religieuze transitie                                                                                                                                 

Van Ďmoetení geloven naar oprecht en authentiek Zijn. De teloorgang van het autoritaire systeem en een Ďware leerí maakt plaats voor een vernieuwde (collectieve) mindset. Het bewustzijn groeit, het persoonlijke geloof integreert in een oprechte levenshouding. Men kiest bewust voor hogere waarden en voelt zich verantwoordelijk voor medemens en de schepping.

                                                                                                                                                                    Zelfbewustzijn  Afbeelding invoegen

Wie ben ik (geworden)? Jezelf (her)ontdekken - je ware karakter, je talenten, je doelen en verlangens - gevolgd door een proces van (zelf)transformatie. De lagere aspecten van de ziel, de ego-krachten, worden stap voor stap getemd waardoor de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. Een pijnlijke worsteling - van rups naar vlinder - een lange weg naar authenticiteit.

 

Empathie                                                                                                                                                                                      

Inlevingsvermogen, het zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Zonder empathie praten we langs elkaar heen. Kwetsbaarheid (tonen) verbindt. Doorleefde emoties bieden ons vrijheid. Leer dealen met je weggestopte gevoelens. Dat levert veel op: meer voldoening, geluk, tevredenheid.  

  [pagina in bewerking/wordt aangepast]  

De bouwstenen van CIvil Religion staan uitgebreid(er) op de pagina's Bewust-Zijn, Religieus en Wel-Zijn.

Fragmenten van subthema's die daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houden - hieronder.                                                                                                       

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
              
                                  
    
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* het creŽren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creŽren van koopkracht en rijkdom
* het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
  maar op het realiseren van het nieuwe
* wie het kwaad wil bestrijden zal het eerst moeten begrijpen
 
    
    

                            'The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see'.                                                                                               

  
           
   
              
          
                                                                                                           
                          
                                                                                                                                                                     
 

 

                                                                                      
      Aandacht                                                                                                                                      Wat aandacht krijgt, groeit. 
Afbeelding invoegen  
Veel sensitieve en begaafde (jonge) mensen kunnen in het huidige (school)systeem niet floreren, daar veel aandacht
gaat naar hun tekortkomingen.. De gedragsuitingen van deze jongeren wijzen op hun opvallende innerlijke wijsheid en
een verruimd spiritueel bewustzijn. Zij hebben behoefte aan intuÔtieve ontwikkeling, focus op talent en ruimte om zich
te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. Hun boodschap is duidelijk: het is tijd voor verandering. Voor waarderen
(wat er is) in plaats van te labelen. De nieuwe tijdgeest vraagt om een holistische manier van kijken en de verschuiving 
van aandacht naar de basisverlangens: erkenning, autonomie en competentie.                                                     [pag. Wel-Zijn]                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                  
        Denkstijl 
                       Gedachten kunnen zich in het bewustzijn nestelen. Door herhaling van clichés over onszelf en de wereld, worden
                            denkpatronen in de hersenen ingesleten. Een dieper ingesleten patroon is duurzaam bepalend voor denkstijl, gedrag
                            en dominantie in de waarneming. Een denkpatroon, eenmaal gevestigd, laat zich niet snel en eenvoudig veranderen.  
                            Visualisatie kan helpen om die ingesleten patronen te herkennen. (...) Zonder inzicht in de structuur en inhoud van het
                            (onder)bewustzijn, wordt de mens bepaald door de programmering die hij/zij onderging. Bewustwording biedt  
                            mogelijkheden tot verandering.                                                                                                     [thema: Denkstijl en bewustzijn]
...                                                                                                                                                                               
     
                                                                                            'Niet alleen de weg die je gaat is belangrijk maar ook het spoor dat je achterlaat...'
                                                                                                                                  [Wislawa Szymborska 1923-2012]  Gedicht Niets cadeau
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Afbeelding invoegen  
                     
         Waarden             Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen                                                                                                                                                                                                                           
              

   

        Wat is de hoogste waarde in ons leven Ė is het niet het leven zelf ?                      
        Of is het geluk dat de moeder van alle waarden genoemd kan worden ?
        Wat zijn de basisvoorwaarden van een (duurzaam) gelukkig leven ? 
                                 
        Als mensen hebben we een diepliggende behoefte om geliefd te zijn en erbij te horen. Zodra we het doel van onze ziel kunnen        
        leven, geeft dat ons leven kleur, richting, passie en  een gevoel van saamhorigheid. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat 
        mensen die aan ernstige vormen van depressie lijden (of hebben geleden) niet diegenen zijn die de meest diepgaande trauma's
        meemaakten, maar degenen die het zicht op een doel in hun leven misten. Het zoeken naar een doel komt dus overeen met het
        zoeken naar de reden van ons bestaan. 
        Wat is er nog meer nodig? Verbondenheid en een nieuwe manier van denken. Het oude model - het streven naar individueel succes
         en geluk dient plaats te maken voor succes vanuit verbinding: succes dat het totaal dient. 
                                                                                                                                                         [thema 'Normen & waarden - geluk of lijden']
                                                                                                                                   
                                                                                                                 
        Verbeelding   
                                                                                          
 
    
Woordentaal is te beperkt om de complexe verbinding tussen lichaam en geest uit te drukken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Wij hanteren visuele modellen die de verborgenheid van het onbewuste  inzichtelijk maken. De patronen die in het verleden zijn ontstaan - de wortels van psychische problematiek - kunnen zo getraceerd worden. Via een intuÔtieve waarneming,en de associatieve beeldtaal van deze modellen ,kan het contact met de eigen intuitie hersteld worden. Van hieruit begint het pad van bewuste (intuÔtieve) ontwikkeling. De uiterlijke oriŽntatie wordt verlegd naar de innerlijke oriŽntatie (...).   
De intuÔtie kent 'mysterieuze' denkprocessen die we niet altijd (snel) expliciet kunnen uitspreken. Verbeelding is holistisch zien en dito denken, en veel meer dan ons brein kan bedenken. 
                                                                                                                      [thema 'Beelddenken - de taal van de ziel']
                                                                                                           
Gevoel & emotie         
        
Voor een empathischer samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf leren kennen en hun gedrag begrijpen, op het niveau van gevoelens en emoties. Dikwijls weet men geen onderscheid te maken tussen de emotie en het gevoel dat er achter zit. (...). Als mensen belanden in negatieve emoties en ze worden boos, dan zeggen of doen zij dingen waar zij later spijt van hebben. Zij vinden het moeilijk om eerst te voelen wat de (lastige) situaties met hen doen. De kunst is om het gevoel achter de emotie te herkennen.                                                                                                                 [thema 'De wijsheid van emoties']
                                                                                                                                                                                Lees meer...          
 

 
Schuldbewustzijn
  
 
Mensen voelen zich snel schuldig over iets wat ze wel of niet gedaan hebben. Maar de meest lastige en destructieve schuldgevoelens hebben wellicht te maken met de relationele conflicten. Schuldgevoel is een uiterst onprettig gevoel en daarom is het verleidelijk om de schuld van zich af te schuiven. Immers, al vroeg hebben kinderen de neiging om te roepen 'hij begon' als een volwassene er tussenkomt bij een onderling conflict. Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen hebben geleerd dat het in het leven om de schuld draait - eigen schuld dikke bult - gaan ze zich er door focussen op het niet hebben van de schuld. Onbewust komen deze kinderen in hun volwassen leven in de relationele vicieuze cirkel (dramadriehoek) terecht...   
                                                                                                                                          [thema 'Schuldbewustzijn - jong geleerd'] 
                                                                                                    
       
    
LIFE CODE  voor menswording                                                                                                        LEVENSKUNST   
                                                                                                                                                                                 
Levenskunst houdt in dat we de kennis bezitten en de leefregels toepassen om op een constructieve manier te kunnen omgaan met de pijn die bij het leven hoort. Het toepassen van de leefregels impliceert het zoeken naar antwoorden op vragen als: 
  • wie ben ik
  • wat is het doel van mijn leven
  • kan ik er iets aan doen als het leven pijn doet ?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de sociaal-emotionele leerpunten belangrijk als:       
  •  leren omgaan met positieve en negatieve gebeurtenissen en de bijbehorende emoties 
  •  leren omgaan met tegenslag, teleurstelling en spannende situaties 
  •  leren omgaan met onderlinge verschillen  
Kortom: levenskunst is cognitief begrijpen en geestelijk ontwaken om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, krachtige volwassenen die verantwoorde keuzes kunnen maken.                                 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
   
                                                                                                   
  
                                                                                  '' De schepping is nog niet af;
                                                     elk van ons draagt  - door de manier waarop hij leeft - bij
 aan de kwaliteit van de schepping, ten goede of ten kwade.''                                            
                                    
       
                                                                                                        Elke verandering begint...