Bewustzijn

 
            
            Vrijheid                                                                                                                                                              
 
 
           Er zijn maar weinig mensen die (innerlijk) werkelijk vrij zijn. Vrijheid is niet mogelijk zonder eerst door een proces 
           van bevrijding te gaan. Dit proces houdt in dat je je bewust wordt van je eigen (pijnlijke) geschiedenis, dat je beseft
           wat voor effect dat heeft gehad op je persoonlijke groei en dat je het aanvaardt. Om vervolgens je grenzen en 
           mogelijkheden te verkennen, je met je diepste potentieel te verbinden en het ten volle (zinvol) te benutten.
 
           Vrijheid kan betekenen dat we leven en handelen zoals we zelf ten diepste willen. Dat houdt in dat we dingen doen
           die we echt graag willen, waar we écht goed in zijn en wat écht zinvol is. Daarvoor is veel zelfkennis en innerlijke
           vrijheid nodig want de krachtigste (remmende) invloed komt uit het innerlijk. Er zijn allerlei onbewuste invloeden die
           ons onderuit kunnen halen en onze wilskracht verlammen, zoals onzekerheid, angst en/of besluiteloosheid.
 
           Veel mensen zijn innerlijk niet vrij en ze nemen een passieve rol aan, onderworpen aan een maatschappelijk
           systeem, een subcultuur of stagnatie en spanning in een relatie. Dat ondermijnt hun welzijn en geluk. Zo kan men in
           een democratisch en vrij land leven, en toch veel onvrijheid ervaren. Geen besef hebben van een eigen doel in dit
           leven en niet in staat zijn, van jongs af aan, een gezonde motivatie op te brengen om vrij en doelgericht te leven.
            
           Gebondenheid
 
           Het maatschappelijk systeem creëert enerzijds vrijheid, anderzijds gebondenheid. We zijn vrij om ons eigen leven te
           leiden. Met name in Nederland geldt het ‘je moet het zelf weten’ als normaal. Maar de vrijheid rond de bijstandswet 
           is nu beperkt(er) en als kunstenaar bijvoorbeeld heb je niet álle vrijheid om je talent te ontplooien. Ook ziekte- en
           verzekeringswetten vragen om aanpassing van onze kant. In feite zijn we ‘gedwongen’ om in het systeem een
           plaats in te nemen, en te leren leven met regels, wetten, normen en waarden die de overheid voor ons vaststelt. De
           ethische discussies zijn er legio, wat mag en wat niet, in hoeverre zijn we verantwoordelijk voor elkaar? Moet je een
           leven rekken of iemand de vrijheid gunnen te mogen sterven? Ons collectief bewustzijn is sterk beďnvloed door het
           calvinisme waarin schuld en oordeel belangrijke thema’s zijn. Schuldgevoel kan ons enorm blokkeren.
 
           Naast deze feitelijke (on)vrijheid kennen we een veel diepere (on)vrijheid, met name die van ons persoonlijke Zijn:
           wie ben ik en in hoeverre ben ik vrij om te handelen zoals ik wil? Door de gevolgen van gebeurtenissen in onze
           jeugd zijn we vaak niet vrij om te handelen, niet vrij om voldoende te geven en te ontvangen, en niet vrij in onze
           keuzes in relaties. Niet zelden woekert er ondergronds een destructieve kracht voort, als consequentie van het
           geleden onrecht. Er wordt gedacht dat probleem is opgelost door de schuldige aan te wijzen (en te straffen), maar
           de verdrongen emoties, zowel die van slachtoffers als van de daders, ziet men over het hoofd. Deze vormen de
           wortels die onrecht voortbrengen in het heden en de toekomst. Als ouders bijvoorbeeld de schuld krijgen voor
           fouten die ze in de opvoeding maakten, zijn hun kinderen niet geholpen, maar komen ze in een gespleten loyaliteit
           terecht.

                                                                                      Afbeelding invoegen

           Op het geestelijke erf, zowel binnen de sekten als in de christelijke gemeenschappen, worden mensen dikwijls van
           hun vrijheid beroofd. Er zijn leiders die hun volgers misleiden, of beslissingen voor hen nemen in zaken waar die
           mensen zelf verantwoordelijk voor dienen te zijn. En ook dáár klinkt de boodschap van het Evangelie dat Jezus is
           gekomen om gevangenen vrij te maken. Waar Christus’ levenskracht zichtbaar zou moeten zijn, vindt er een enorme
           manipulatie en dominantie plaats in het leven van mensen. Vaak onder het motto ‘bescherming’ of geestelijke
           dekking. Zo krijgt een mens in nood geen kans om volwassen (en zelfsturend) te worden. En dan zijn nog de
           ‘moeilijke’ onderwerpen - zoals seksueel misbruik - die vaak ontkend of weggestopt worden. Deze zaken, door
           velen als ballast meegedragen en niet eens (expliciet) in de Schrift behandeld, verdienen meer ruimte om aan de
           orde gesteld te worden.
 
           Bewustwording
 
           De hulpverlening heeft de handen vol, zowel de pastorale (psychosociale) als de reguliere (geestelijke)
           gezondheidszorg. Om innerlijk vrij te zijn is er vaak een lang proces nodig, om zich te ontworstelen aan de (pijnlijke)
           invloeden uit het verleden, die ons verhinderen uit onze schaduw te stappen. Een belangrijk punt is erkenning en
           bevestiging, niet slechts voor de geleden pijn of opgelopen ‘stoornis’ maar vooral voor wie men in wezen is. Wat is
           de unieke blauwdruk van de persoon en hoe kan die de weg vinden om te doen waartoe hij/zij zich geroepen voelt.
           Erkenning is nodig om uit de verf te komen en de unieke ‘eigen kleur’ te durven laten zien. Een kind dat bij zijn  
           ouders er niet mocht zijn, kan zichzelf niet (h)erkennen en kan niet intuďtief zijn eigen leven 'besturen'. Onbewust
           worden er maskers gedragen (emoties genegeerd) en het is aan de hulpverlening om voorbij die façade te kijken.
 
           Een niet (h)erkende persoon zit emotioneel vast en voelt zich innerlijk niet vrij. Hij of zij zal uit onzekerheid, en vaak
           uit schaamte, steeds op zoek gaan naar erkenning en bevestiging. Menigeen wordt dan afhankelijk van anderen, en
           geen medemens kan in dit soort ‘honger’ voorzien. De teleurstellingen in relaties stappelen zich op. De sleutel tot
           genezing is de persoonlijke Life Code, die in ons eigen hart verborgen ligt. Een intuďtieve code die zich enkel laat
           vinden door bewustwording, helende overtuigingen en (zelf)compassie. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden
           maar de veilige omgeving is ervoor essentieel. Er zijn trouwens pastorale centra die het onderwijs bieden in herstel
           van identiteit (en vrijheid in Christus) waar men goede resultaten weet te bereiken. Het nadeel is dat er per school
           een specifieke mindset gebruikt wordt, ofwel christfulness dat qua taal en mentaal concept (godsbeeld)
           onvoldoende overstijgend is. Daardoor niet verbindend ten opzichte van de ‘buitenwereld’.
 
           Vrijheid kent vele gezichten. Mensen denken er vaak simplistisch over, zo ook in verband met religie. Dat de islam
           per definitie de vrouw onderdrukt (bijvoorbeeld), of dat elke religie onderdrukkend is voor iedereen. Orthodoxe
           christenen voelen zich superieur ten opzichte van moslims, niet beseffend hoe onvrij en (ver)oordelend zijzelf zijn.
           Er wordt vals licht verspreid onder de vlag van God. Ouders vinden dat hun kinderen hetzelfde moeten geloven als
           zij en maken er een halszaak van. Dat ondergraaft autonomie, groei en eigenwaarde van die jongeren. Er wordt hen 
           ingeprent dat zij móeten vergeven en vergeten (letterlijk). Dat leidt tot ontkenning en niet tot een diepgaande
           verwerking van het ‘kwaad’. Door lastige emoties uit te schakelen en zich achter het keurslijf te verschuilen,  
           ontkracht men de liefde. Terwijl de liefde wil léven, verlichten en genezen. De realiteit onder ogen zien, grenzen 
           stellen en relaties verdiepen om edele kwaliteiten te ontwikkelen, die verloren dreigen te gaan door conflicten en
           en pijn.
                                                                                                                   
                                                                       Liefde is meer dan een vrome gerichtheid op regels,
                                                                       bepaald door de hoop op beloning (in de hemel) 
                                                                       en de drang om anderen te willen bekeren.                                                                                                      Afbeelding invoegen