Holistisch

 

       De holistische visie houdt in dat lichaam, psyche en geest (spirit) een cybernetische eenheid vormen                                                          
        en het samen mogelijk maken om goed te functioneren.
 
        Eenheid
 
        In de huidige traditie wordt over de mens in een tweedeling gedacht: lichaam en ziel (psyche). Het lichaam
        is het stoffelijke deel, de ziel het onstoffelijke. In de oudheid, en ook in het vroege christendom, was er
        echter sprake van een driedeling. De geest werd ook genoemd, als een essentiŰle en onvergankelijke
        component. De ziel (psyche) is het lerende deel, het persoonlijke ego dat denkt, voelt en bewuste keuzes 
        maakt. De geest, het hart ofwel de kern van de ziel, staat voor de sturende levenskracht: de gezindheid en
        het bewustzijn die onze programmering van denken, voelen en willen be´nvloeden. Het is de motiverende
        aandrijving achter ons doen en laten. 
                                                                                                                                     
     
         De essentie
De essentie van het leven is groei. Alles in de natuur is er op gericht en alles wat leeft volgt een eigen groeicode (programmering) en ritme. Het natuurlijke groeiproces wordt gestuurd door de Geest, de alom aanwezige universele Levenskracht en -Intelligentie. De hele schepping is echter aan verandering en beschadiging onderhevig, de mens inbegrepen. Het aangeboren vermogen om te vernieuwen en aan te vullen is dan ook onmisbaar en alle levende organismen beschikken er over. In veel opzichten is het leven zelf een voortdurend  genezingsproces; het zoeken naar evenwicht te midden van verandering.
       
 
  Interactie    
  Lichaam en geest be´nvloeden elkaar. Alles wat we meemaken wordt niet alleen in onze geest verankerd
  maar ook in ons lichaam. Hoe dat precies gebeurt is moeilijk te traceren maar dat het gebeurt staat vast.
  Door onze levenshouding - voornamelijk door onze (negatieve) reactie op verandering - be´nvloeden
  wij onze gezondheid.  Onze geest kan een positieve, genezende kracht uitoefenen op ons lichaam, mits wij 
  onze wilskracht aanwenden in één richting; een richting waar ontspanning, voorstellingsvermogen en
  innerlijk (krachtig) bewustzijn met elkaar samenwerken. Door de bewuste, krachtige interactie tussen
  lichaam en geest wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd en ondersteund.
                    
     Afbeelding invoegen
                                  
  Transformatie   
Afbeelding invoegen    Er zijn vele manieren om dit natuurlijke proces te steunen of te belemmeren. Enerzijds door de kwaliteit van ons voedsel, lucht en medicijnen en anderzijds, door onze (werk)omgeving en sociale contacten die onze geest
(gedachten, gevoelens en wilskracht) voortdurend be´nvloeden. De connectie tussen mentale druk en fysieke klachten is al sinds de oudheid bekend. Als we door stress emotioneel instabiel worden, krijgen we al gauw te maken met een lichamelijke verstoring. Maar als we leren onze geest (de negatieve gedachten en emoties) te transformeren,
worden we gezonder en kunnen we stress en onzekerheid te boven komen.
            
       
Onze geest
 
Het woord geest refereert aan het immateriŰle aspect van de mens. Wij hebben een geestelijk programma van huis uit ontvangen, een ingebouwde systeem van normen, waarden en overtuigingen dat ons leven bestuurt, als een soort kompas. In de loop van ons leven kunnen wij geestelijk ontwaken en ontdekken dat die primaire programmering niet voldoet, niet de enige echte is en niet (meer) bij ons past. In dit geval kunnen wij er bewust voor kiezen om iets aan die basisprogrammering te doen, door ons innerlijk te 'moderniseren'. Het is alsof ons geestelijk huis, die veel mankementen vertoont en waar we ons niet meer goed bij voelen, (gedeeltelijk) gesloopt en verbouwd wil worden.

      Afbeelding invoegen
Geestelijke groei   
     
Het proces van geestelijke transformatie en bewustzijnsgroei is door prof. K. Dąbrowski onderzocht en uitgewerkt als positieve desintegratietheorie. Het is een groeiproces dat gepaard gaat met zelftwijfel, psychische pijn en tal van symptomen die op negatieve (pathologische) desintegratie lijken. Kenmerkend voor dit proces zijn: waarde- verschuiving, hervorming, verdieping of een radicale omslag van het bestaande morele systeem. Een voorbeeld  daarvan is religie. Voor een gelovig persoon betekent dit de overgang van het oppervlakkige geloof, dat slechts op traditie berust, tot een diepere persoonlijke (authentieke) keuze.
 
      Afbeelding invoegen
    Dé Geest   
  De universele Geest is Levenskracht die wordt vaak als het universele Beginsel of de Goddelijke Vonk gezien (waarvan geen bespiegeling mogelijk is). Het is de geestelijke kern die ons verbindt en wat we met elkaar en het universum delen. De universele Geest is puur, zuiver en rein. Het is de levensadem die de mens - volgens het scheppingsverhaal van Genesis - wordt ingeblazen. Vanaf dat moment is de mens een lévende ziel. Deze primaire bezieling is met de mens verbonden en is zowel binnen als buiten hem. Tijdens het leven op aarde kan heel wat mis gaan met de ziel en wordt de oorspronkelijke bezieling bezoedeld met allerlei 'kwaad' waardoor de geestelijke puurheid en zuiverheid vertroebelt.  
                             
                                                                                                                                                            
       Inwijding  
        Bij veel religies is er de notie dat zielen losgeraakt zijn van de Geest. De ziel is  Ĺgevallenĺ en moet weer aan de Geest gekoppeld
       worden. Dat vraagt om een inwijdingsweg, een innerlijke zoektocht naar je geestelijk Thuis om je daaraan te verbinden en je
       geestelijk naar een hoger bewustzijnsniveau te bewegen. Religie gaat ook over het optrekken van de ziel aan de Geest, het zich
       opnieuw verbinden (al dan niet collectief).  
       
       De onderlinge verdeeldheid van mensen heeft veel te maken met godsbeelden en godsbeleving [wordt vervolgd in Civil Religion]. 
       
       NB. Bovenstaande fragmenten komen uit de periode 2013-2015.
                            
                                                                                                   
                                                                     
                                                                                       De geest is gewillig, het vlees is zwak ...