Levensboom

                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                

                  Mijn levensboom                                                                                                          door Aleksandra Plewa

                                                                                                                            
                                                                                                                  Dit is mijn persoonlijke pagina waarop ik mijn levensloop schets met inachtneming van de TPD-bespiegeling (de positieve desintegratietheorie). 
Het authentieke verhaal, door mij opgesteld tijdens mijn sabbaticaljaar (2015) staat op 'Mijn zoektocht';
Na een paar decennia 'ondergronds' te schuilen mocht mijn schaduw(zijde) het daglicht zien.
 

         

   

 

Voorjaar 2017
                

Hierbij volgt een recente nabeschouwing van mijn levensverhaal - chronologisch ingedeeld in zes decennia - waarin ik enkele psychologische en spirituele aspecten met elkaar verbind.  Ik benoem enkele situaties uit het verleden en bezie hoe mijn rol in het geheel heeft bijgedragen aan het (niet) behalen van mijn doelen.

Woorden doen echter tekort aan de diepgang en de complexe realiteit waar ze naar verwijzen. Daarom gebruik ik (in mijn powerpoints) een tweetal beeldende modellen - De Levensboom en de daarvan afgeleide Boomringen - in combinatie met de horizontale dimensie: de Tijdslijn. De symboliek van deze modellen helpt mij de impact  van de gebeurtenissen adequaat weer te geven en deze in een breder perspectief te plaatsen.

De rode draad

De ervaring van een diepe eenzaamheid heeft mij ertoe gebracht me te verdiepen in de betekenis van het leven. Ik onderzocht een aantal visies en theorieën om de complexiteit van de menselijke natuur te doorgronden en mijn eigen natuur beter te begrijpen.  De rode draad van mijn verhaal vormen de tegenstellingen waarvan het leven is doorgronden. Enerzijds tegenstelling tussen goed en kwaad  - licht en donker, macht en liefde - en anderzijds de tegenstrijdige (innerlijke) krachten in onszelf - gedachten, gevoelens, emoties en verlangens - die vaak met elkaar in conflict zijn. Niet zelden is het zo dat hetgeen ons motiveert en tot actie aanzet is angst, de verhulde heerser die zich in de vele vormen manifesteert.

 

    
 Afbeelding invoegen

                                  
                  1952 - 1961   
 
 
                                                      In het eerste decennium scheen de zon,..
 
      

Kenmerkend voor het begin was de economische welvaart in het gezin, geborgenheid, een veilige hechting en een sfeer van acceptatie. Mede daardoor was er sprake van een goed ontwikkeld zelfbesef en een positief zelfbeeld, op basis van de veel gebruikte etiketten ‘knap, slim, lief’. De jaarringen van mijn levensboom geven een beeld van de stevigheid van de stam; ze symboliseren de innerlijke kracht. Zo heeft mijn voorspoedige kindertijd  - met voldoende emotionele voeding, geborgenheid en acceptatie  – een stevige basis gecreëerd om de latere 'stormen' te doorstaan. 

                                                                                                                                                                          Afbeelding invoegen

Van kinds af aan  had ik een grote leerhonger, verbeeldingskracht en interesse in het ontdekken van het verborgene achter het zichtbare. Al sinds ik me herinner liep ik warm voor de kerkbezoeken; geboeid door de verhalen uit het Evangelie, de waarheid en de idealen, het mysterie van God en de wijsheid van Christus.  

                                                                  
  Afbeelding invoegen

                                                                                                                                                                                                       1962 - 1971

 

                                                                                                                                           Een te felle zon trekt de wolken aan...

Een akelige omslag. De opgebouwde hechting raakt verstoord, door een akelige gebeurtenis met nare gevolgen. De heftige emoties en belevingen worden verdrongen (overlevingsmechanisme). Er volgt een vage periode met weinig bewuste herinneringen, gekenmerkt door aangepast gedrag, emotionele afstandelijkheid, pseudo-volwassenheid en een strategische gerichtheid op de wereld. De emoties worden 'veilig' achter de façade gehouden (muren en maskers). Met name het masker van de opgewektheid kwam er goed van pas, om de schaamte en onzekerheid te verbergen. In het bijzonder na de beangstigende ervaringen met pesterijen (gemene vragen naar de details van de gebeurtenis in kwestie).
 
Enkele jaren later was er genoeg 'zand er over' en kwam er ruimte voor ontspanning - de middelbare school in een grote(re) stad. Nog eens enkele jaren later voelt het als een ultieme vrijheid om in die grote stad (Poznan) te gaan studeren en er te wonen. Qua sociaal-emotionele ontwikkeling loop ik weliswaar achter maar dat weet ik goed te verbergen. Het leven is een groot feest.

                                                                                                         Afbeelding invoegen

'Zó vrij zijn, dat je de bomen als verwanten herkent, Verwanten met wie veel valt te vieren.
Zó vrij zijn dat je de taal van het water verstaat. 
vrij zijn dat je alles even vergeet...  om alles weer even te weten.'                             [Hans Bouma: In alle vrijheid]
                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                         1972 - 1981
De tijd van onbezorgdheid is voorbij...

Afbeelding invoegen 
 
Een tegenslag: de nervus facialisverlamming. De aangezichtszenuw wordt beschadigd en gaat minder goed functioneren. De hinderlijke verschijnselen blijven bestaan (asymetrie in het gezicht, gestoorde gelaatsexpressie).
Een mogelijk verband met de opgeslagen emoties.
Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van het onbewuste (sinds S. Freud zijn theorie verkondigde). Zo is het onder meer bewezen dat lichamelijke verschijnselen als pijn, benauwdheid en verlamming hun oorzaak kunnen hebben in een traumatische ervaring uit het verleden. Al denkt de persoon niet meer bewust aan zo’n ervaring, ligt deze in zijn/haar onbewuste opgeslagen van waaruit de klachten kunnen ontstaan.

 
                                                                                                        1982 - 1991
 
                                                                                       [In Nederland sinds medio 1981]
 
                                                                                                
                                                                                                       1992 - 2001 

    

 
                                                                                      Afbeelding invoegen 
                                                                               'De waarheid zal je bevrijden' [Joh. 8:32]


De donkere nacht van de ziel

Het is moeilijk om een fatsoenlijk mens te blijven als de omstandigheden verre van zaligmakend zijn (...). 

De ‘zonden’ waarvoor mijn geweten mij kon veroordelen, waren legio. Ik was immers een gescheiden vrouw die de geboden van de RKK-wet trotseerde, door het verbreken van de trouwgelofte. Ik moest nu los zien te komen van de 'eeuwige' kwelling van schuld en schaamte. Dat zou mij vanuit mijn eigen kracht heus niet lukken. Daarvoor had ik een Verlosser nodig en die heb ik gevonden, ofwel herontdekt: Jezus, mijn Meester. Ik riep Hem aan, telkens weer als ik me 'aangeklaagd' voelde en dat gaf me rust. Maar om deze kwestie aan mijn familie uit te leggen - het waarom ik mijn comfortzone zo onnozel en roekeloos verliet , dat bleek een stuk moeilijker want dat kon ik zelf nog niet bevatten.
   
Desintegratie  
 
Het desintegratieproces brengt veel psychische spanning met zich mee. Voor iemand met intense innerlijke conflicten (die er behoefte heeft om daarover te praten) is het niet eenvoudig om deze kwestie met eigen partner te bespreken. Anderzijds beseft men nauwelijks wat er gaande is en kan hij/zij niet met de situatie omgaan. En zo ontstaat er een grote verwijdering tussen hen beiden, juist op het moment dat een eerlijk gesprek hard nodig is. Als er dan iemand op het toneel verschijnt die bereid is te luisteren, leidt dat tot uiteenvallen van de bestaande relatie (...) 
 
Middenin de verwarring, gedreven door de behoefte aan stilte en afzondering, neem ik een drastische beslissing              [echtscheiding, 2000].
  

                 
                                                                                                         2002 - 2011
 

De ultieme meting van een mens is niet waar hij staat in tijden van comfort en gemak,
 
maar waar hij staat in tijden van benauwdheid en strijd.
 
Uiteindelijk is de kracht van karakter bepalend
 
 wanneer men in interactie is met de rest van de wereld. 
 
[M.L. King]
 
 
Het TPD-proces
Het proces van positieve desintegratie - zoals het beschreven in de TPD-theorie van prof. K. Dabrowski - is een tijd van diepgaande persoonlijke evaluatie van eigen normen en waarden, en de herwaardering van onze motieven en drijfveren. Het gaat hierin niet slechts om declaraties maar om echtheid, puurheid en authenticiteit. Vanuit een innerlijke 'roeping'  
ontstaat er behoefte om onze doelen te herzien en eerlijk zijn tegen onszelf. De vragen die er spelen zijn:              
  •            wat is je levensdoel?
  •            wat wil je bereiken en voor welke prijs?
  •            tot welke offers ben je bereid? 
Het kan ook blijken dat hetgeen ons motiveert en tot actie aanzet is angst. Een uit de jeugd afkomstig angstgevoel. Een gevoel van minderwaardigheid wat onze waarde in twijfel trekt en ons tot perfectionisme aanzet. Dit soort angst dringt zich aan ons op als een perfectionistische heerser [innerlijke criticus]. Wij stellen onszelf te hoge eisen en trachten het hoogst haalbare te bereiken. Vaak met risico's voor eigen welzijn en de kwaliteit van persoonlijke relaties. 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                          2012 - heden

Als je uit het dal komt, is elk uitzicht mooi.
Laat de liefde je gids zijn... je innerlijk licht.

De oude patronen laten zich niet makkelijk ombuigen. Soms valt er even niets van te begrijpen en kan slechts de weg van de ervaring mij de antwoorden geven. Problemen die ik onderweg ervaar vormen de uitdaging voor bewustwording en inzicht in mijzelf. Ik leer mezelf in alle opzichten accepteren en met liefde te omringen. Als donkere gevoelens me parten spelen, dan rest me niets anders dan mezelf te troosten en de tranen te laten afvloeien als grondstof voor groei. Het leven (of God) vraagt van mij om mijn eigen spoor te volgen en speelruimte te creëren. Tot nu toe heb ik mezelf te weinig ruimte gegund, aangeleerd om almaar te (moeten) geven. Nu mag ik stoppen met ‘redden’ en zorgen. Ik mag er zijn zoals ik ben, mijn eigen natuur te aanvaarden en laten wat niet meer past, zonder schuldgevoel en angst voor afwijzing.


                                                                         Afbeelding invoegen
 
                
                                                        ' There is a crack - a crack in everything - that's how the light gets in'
                                                                                                                                                                        [ Leonard Cohen]