Religie

 
 
               R E L I G I E
 
               Onder religie, of godsdienst, verstaat men een stelsel van verhalen, leefregels en rituelen, gebaseerd op geloof
               in een God (of Goden) die men aanbidt. De vier grote hedendaagse religies zijn Jodendom, Christendom, Islam en
               Hindoe´sme. In bredere zin duidt het woord religie op spirituele gevoelens en gedachten met betrekking tot de zin
               van het leven, in relatie tot een grotere (universele) macht.
 
               Het woord religie komt uit het Grieks en betekent verenigen of (her)verbinden maar ook beheersen of herboren
               zijn, zoals het woord yoga aanduidt (in het Sanskriet: het juk). Het gaat om het verenigen van lichaam en geest, en
               het streven naar een staat van Zijn waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt. Dat houdt in dat
               de mens zich wezenlijk verbonden voelt met het Goddelijke.   
 
               De bakermat van veel grote religies en levensfilosofieŰn is India. Het millennia oude hindoe´sme, dat uit diverse
               stromingen gevormd is, heeft niet één bepaalde stichter. Dat heeft het Boeddhisme wél, dat uit het (vroege)
               hindoe´sme voortkomt, met als grondlegger Gautama Boeddha die enkele eeuwen voor Christus leefde. Zijn leer
               vormt een levensbeschouwelijke stroming die gaat over de kosmische (wereld)orde en het pad naar verlichting.
 
               [ zie vervolg op de subpagina Religie]