Religie(us)

Geintegreerd geloof                                                                                                                                         Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                                              
'Nederland kampt met een stevige religiestress' – hoor je wel 's te klinken [EO-programma Rot op met je religie’ ].
Er is veel onbegrip, er zijn tegengestelde religieuze opvattingen. Maar onder al die botsende ziens- en denkwijzen
chuilt een diepere, gevoelsmatige laag. Met name wanneer er menselijke waardigheid aan de orde komt, lijken de verschillen amper hinderlijk te zijn. Dit aspect maakt duidelijk dat het slechts de mindset  is dat mensen van elkaar
scheidt; de staat van bewustzijn. De oplossing ligt in de geestelijke integratie, een ruimer denkkader dat alle
'denkhokjes' overstijgt en het samenleven van diverse groepen in de goede banen helpt te leiden. Een daarvoor
bruikbaar concept is het geïntegreerd geloof* dat een stevige basis biedt voor de opbouw van het moderne
burgerschap. De aandacht verschuift van de (overgeërfde) religieuze tradities naar een bewust gekozen 
levenshouding.
                                                                                      *De term is geïntroduceerd door dr. Margreet de Vries-Schot (2006).

Het concept omvat drie factoren, waaruit valt af te leiden of iemands geloof geïntegreerd is:
1 -  een gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid;
2 – een vertrouwen op God dat het hele leven doordringt;
3 – verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping.
Dit concept komt tegemoet aan de recente religieuze transitie waarin veel mensen op een holistische, geïntegreerde manier ‘geloven’. Het goede leven zit voor hen een gerichtheid op hogere waarden [liefde, vriendschap, dienstbaarheid] en een empathische levenshouding. Terwijl de traditionele gelovigen, die zich 'veilig' voelen in het normatieve christendom, missen vaak de reikwijdte van Christus’ bewustzijn en de psychologische onderbouwing van het mens-zijn.
 
In haar boek ‘Geloven is gezond’  pleit dr. de Vries-Schot voor openheid over religie in de hulpverlening, waar geloofszaken en levensbeschouwing vaak taboe zijn. Het onderwerp wordt vermeden of de invloed van geloven op de behandeling wordt bestreden. Terwijl het geloof bepalend is voor je identiteit en relaties. En de waarden als hoop, verbondenheid en vervulling een grote rol kunnen spelen in het genezingsproces. Dr. de Vries-Schot stelt voor om de spirituele dimensie toe te voegen aan het behandelingsmodel. Zij laat ook zien hoe dat kan. Haar stelling is dat geloven
de mens compleet maakt en onmisbaar is voor een gezond leven. Mits het een integrerende werking heeft op de hele persoon in het dagelijkse leven.
 
                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                                                          Afbeelding invoegen