Religie(us)

 
Toekomstperspectief
                                                                                                                                                                                                Afbeelding invoegen                                                                                                                                        ‘De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid…’
 
Het huidige systeem waar onze maatschappij vastgeroest is, is niet houdbaar. Het creëert onvrijheid om ons te bewegen in een groei-mindset waarbij wij onze scheppende vermogens ten volle gebruiken. De omwenteling is al gaande, en wel van gerichtheid op welvaart naar gerichtheid op welzijn en authentiek Zijn. Er is thans meer moed, veerkracht en (vrouwelijke) creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren, zodat we gezamenlijk in staat zijn te anticiperen op de negatieve effecten van onze welvaart. Technologie zal weer dienstbaar worden aan de mens. Als de beide krachten yin & yang elkaar aanvullen en een platform vormen, kan een samenleving zich ontplooien waarin mensen vrij zijn van beperkende patronen in zichzelf. Een beschaving die in balans is met de natuur.
 
Om de transformatie te stimuleren is meer bewustwording nodig, inzicht in de menselijke natuur en een brede blik op de werkelijkheid. Een holistisch beeld laat zien dat de wereld in feite een strijdtoneel is waarbij de tegengestelde krachten (van macht en liefde) met elkaar in conflict zijn. Alle culturen zijn er mee doordrenkt en innerlijk hebben we er ook een strijd mee te voeren. De ‘boze’ krachten van macht, die vaak verhuld (als angst) opereren, werken op de lagere aspecten van onze natuur (emotiedrift) in, of kunnen ons geestelijk verlammen. Het is daarom cruciaal om (collectief) bewust te kiezen voor liefde en licht, en het verhulde ‘duistere’ spel van macht en strijd te doorzien. Want een beschaving gebouwd op strijd - acties zonder bewustzijn en kracht zonder wijsheid - is gedoemd ten onder te gaan.
 
Bewust kiezen voor beschaving vraagt om een keuze voor saamhorigheid. Mensen te willen verenigen in plaats te verdelen. De verstarde normen tegen het licht te houden en de oude beginselen bij de tijd te brengen. Het ‘dramaspel’ te doorzien en stelling nemen tegen het grote ontkennen (van de schaduwkant van de mens). De taal van de ziel – gevoel, emotie en intuïtie - te leren verstaan en problemen bij de wortels aanpakken. Een krachtig centrum (overheid) zou een verschil maken. Een leiderschap dat bereid is in verbondenheid te investeren, door de menselijke waardigheid voorop te stellen en de burgers te benaderen vanuit hun ambities. Een beleid dat samen met kerken - die midden in de samenleving staan - de handen ineenslaan. Om oude denkbeelden en (ongezonde) overtuigingen te vernieuwen en het machtsdenken te ontmaskeren, in de kerk en daarbuiten.
 
Kerk en samenleving
 
Een lange tijd was er sprake van een statisch evenwicht in het religieuze landschap. De meeste kerken waren naar binnen gericht, in plaats van zich met elkaar te verenigen rond een gemeenschappelijk ideaal en samen aan de heling van een gebroken wereld te werken. De 21ste eeuw roept ons op om zich naar buiten te richten en elkaar te ontmoeten. De kerk- muren af te breken, uit het harnas van de dogmatiek te stappen en voor een open (mystiek) godsbeeld te kiezen. De sleutel daartoe is te vinden in de zuivere boodschap van Christus, de ware ark die niemand buiten sluit. Zijn Life Code bevat een simpele waarheid die een rotsvaste fundament biedt voor een duurzame samenleving. Zijn Woord van Leven – een tijdloze Gouden Regel - vormt de basis van ethisch besef en een empathische levenshouding. Het verwijst naar duurzame bronnen van vrede en geluk (in ons hart). Hoe wij onder één juk met het goddelijke kunnen leven terwijl de verbroedering zich onder ons voltrekt.
 
Veel mensen zijn opgegroeid met een ‘ware’ geloofsleer, dwingend en beklemmend, en een zelfbeeld dat per definitie ‘zwart’ was. Van kinds af er van overtuigd dat ze ‘slecht’ zijn, gingen zij veelal levenslang verkrampt door het leven. Heden vindt men het nog steeds lastig om (het begrip) God buiten de aangeleerde formules uit te drukken. Er is wel een ‘keurige’ cultuur ontstaan, en een knap stabiele samenleving maar het keurslijf en het vage moralisme voldoen niet meer. Het christelijke denken - gebaseerd op eenzijdige, rationele godsbeelden en interpretaties - houdt de kloof tussen gelovigen en seculieren in stand. Het verplichte ‘moeten’ speelt er onbewust een rol in. Velen zitten lang gevangen in ‘oud zeer’- geleerd om gevoelens te verdringen in plaats ze te verwerken. Dat staat hun welzijn in de weg. Ook een oordelende houding is hen aangeleerd. Zelfveroordeling, schaamte- en schuldgevoel.
 
Als de oude gewoontes muf gaan ruiken en de vitaliteit van het volk in de weg staan, moet men de moed opbrengen om in te grijpen. De uitdaging van deze tijd is de oordelende denkstijl los te laten en het vroegchristelijke ideaal – openheid zonder oordeel – in het publieke domein in te brengen. Inmiddels weet een grote groep zoekers hoe Jezus’ levenslessen authentiek te leven. Door het geloof in hun levenshouding te integreren en bewust voor de hogere waarden te kiezen, vanuit innerlijke vrijheid. Daarmee de primaire opdracht van een christen(mens) en burger - om licht op aarde te verspreiden – handen en voeten te geven. Dat vraagt om een levenshouding van medemenselijkheid en niet meegaan in de opdeling tussen moslims en niet moslims. Pas dan kunnen we in een vrij land leven waarin iedereen zichzelf kan zijn. De rest van Europa (en de wereld) komt ons achterna.
 
                                           ‘Ik wil de Geest van God leren kennen – zei Einstein - de rest is detail.
                                           Wat is de Geest van God?  Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn.
                                           Geen menselijk vernuft kan dit volledig doorgronden.
                                           Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.'
 
 
                                                                                              Afbeelding invoegen