Visie

                                                                                                                                    
                                                                               Van  focus op probleem  - probleemperspectief
                                                                                                           
                                              naar focus op menselijk potentieel - authentiek & uniek Zijn 
                                                                 

                                   Niet altijd zijn de omstandigheden optimaal om talenten van jongs af aan te ontdekken en te ontplooien. Wie in een 
                               onveilige omgeving opgroeit, leeft (onbewust) op overlevingsmodus en ontwikkelt een secundair gedrag of (later)
                               psychische klachten. Het zelfbeeld wordt overwoekerd door negatieve ervaringen en de etiketten die het kind  
                               'opgeplakt’ krijgt. De unieke aard en kwaliteiten blijven (lang) verborgen en het zelfvertrouwen wankelt. Mede door de
                               sociale beeldvorming kan een bepaalde label duurzaam identiteitsbepalend zijn.
 
                               

‘Elk mens verlangt naar (h)erkenning van zijn/haar eigenheid'

                 Focus op talent                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
 
                 Goed onderwijs richt zich op talentontwikkeling en op persoonlijke vorming, terwijl het huidige NL-systeem zich
                 veelal richt op gemiddelden, reguliere lesprogramma’s en cijfers. De belangrijkste vraag op school is of een kind
                 goed mee komt in het reguliere systeem. Niet zelden krijgen kinderen, die cognitief minder sterk zijn, te horen -
                 ‘je bent gewoon dom’ wat hun zelfbeeld aantast en eigenwaarde devalueert. Een vroege talentherkenning biedt
                 de mogelijkheid om leerlingen én scholen tot hun recht te laten komen. Maar beleid dat enkel op competitie,
                 prestatie en voortdurend toetsen gericht is, werkt tweedeling in de hand.
 
                 Iedereen heeft een kredietwaardig talent en kan zijn/haar identiteitswaarde ontdekken. En een eigen vorm van
                 expressie vinden om daarmee zichzelf te vervullen en anderen te dienen. De Bijbelse gelijkenis van de talenten 
                 (dat vertelt van een landheer die zijn bedienden talenten gaf die ze met wijsheid moesten gebruiken) leert ons
                 dat talenten alleen van waarde zijn als je ze gebruikt. Toch leven veel mensen in de schaduw, niet vervuld door
                 een missie of passie, en veel kinderen kunnen in het huidige (school)systeem niet floreren. Daar veel aandacht
                 gaat naar hun tekortkomingen, worden zij niet uitgedaagd om hun kracht te ontdekken en hun potentieel te
                 benutten. Zij hebben behoefte aan focus en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn. 
                  
                 De tijdgeest vraagt om een holistische manier van kijken, buiten het geijkte stoornis-denken en problematiseren
                 van het ‘anders zijn’. Met name bij autisme is dat vaak het geval. De talenten die bij autisme horen krijgen dan  
                 amper kansen om ontwikkeld te worden. Terwijl autisme een authentieke manier van Zijn is, waarbij de gave van
                 het verstand (vaak een zeer hoge IQ) verbonden is met een diep vermogen om intuďtief te voelen. Vaak durven
                 zij (de ASS-labeldragers) hun belevingswereld niet te delen, omdat zij weten dat de omgeving hen als
                 wereldvreemd en sociaal onhandig beziet, en hun kundigheid niet of amper waardeert.
 
                 Onderwijs van de toekomst: zoeken naar verbeeldingsvormen waar verhalen en beelden in elkaar overvloeien,
                 en waar kinderen buiten alle denkkaders ‘ver’ kunnen denken - en dromen - opdat zij hun eigen weg in een
                 uniforme maatschappij mogen vinden. Om het unieke in zichzelf te ontdekken en het tot bloei te laten komen. 
 

 Afbeelding invoegen
                              
         
                Erkenning - een belangrijk principe bij het opvoeden van onze kinderen en in het omgaan met onze relaties:                                                  
                                         'Wie ben ik
en hoe kan ik mijn vrijheid verwerven om te doen wat ik graag wil
                                                                                                                                  en om te (mogen) zijn wie ik werkelijk ben?
 
                 Erkenning is noodzakelijk om te groeien naar een autonome, volwassen persoonlijkheid. Dit houdt in dat een
                 kind van zijn ouders /opvoeders de bevestiging ontvangt dat het mag zijn wie het is. De beste manier om
                 kinderen erkenning te geven is er voor hen te zijn, naar ze te luisteren (wat er in hen omgaat) en hun gevoelens 
                 te respecteren.
 
                 Veel mensen die in hun (jonge) leven geen erkenning en bevestiging hebben ontvangen, ervaren onvrijheid en     
                 onzekerheid om zelf over hun leven te 'regeren'. Hun honger naar erkenning is niet te stillen en de medemens
                 kan onmogelijk voorzien in de voortdurende 'roep' om bevestiging.
          
                 Autonomie
 
                 Niet zelden heeft het lastige gedrag te maken met het feit dat kinderen in opstand komen tegen de beknotting
                 van hun gevoel van autonomie. Kinderen die zich gezien en gewaardeerd voelen, kunnen zich vaak al op
                 jonge leeftijd behoorlijk zelfstandig gedragen. (...)
                                                                                                                         
                Competentie
               
                Kinderen willen graag zich competent voelen, het gevoel hebben ergens goed in te zijn. Lastig gedrag kan
                transformeren door het te benaderen vanuit het alternatief van een competentie. Zodra het kind (of jongere) 
                zich bewust wordt van de voordelen van een alternatief gedrag, wordt het aangemoedigd om zijn gedrag aan te
                passen.  Door hun competenties te ontdekken komen ze in hun kracht.
        
               
                                         'In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent
                                                                                                                                                                    en je weet wat je wilt...' [Lao Tse]
                                                                                                             
                                                                
 
                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        Versterk het beste in mensen ...