Perspectief


 
 
Oost-West 
                                                                                                                                              

 

Het gewicht van de geschiedenis is zwaar, zeker voor Europa. De (post)christelijke cultuur kan de naam 'beschaving' nauwelijks dragen. Eeuwen van ideologische strijd, oorlogsgeweld en genocides. Perioden van vernietiging en creatie volgden elkaar op, met de 20ste eeuw als een dieptreurig dieptepunt. Aan het einde van de WOII werden alle grote beslissingen genomen door de VS en de nieuwe grootmacht: de Sovjet-Unie. De kiemen van toekomstige problemen waren er reeds aanwezig.

West-Europa moest zich plooien naar Amerikaanse belangen, in ruil voor kredieten en wederopbouw, terwijl de Sovjets de Oost-Europese helft inlijfden. 

Met de oprichting van de Verenigde Naties, in oktober 1945, werd de machtspolitieke situatie bevroren. Elk lid van de Veiligheidsraad kreeg vetorecht, en dat maakte die raad machteloos om het internationale recht toe te passen. Democratie en mensenrechten werden met de mond beleden en met de voeten getreden, en dat is anno nu niet anders. Niet het recht regeert maar de economische en/of militaire macht.

          


Transformatie

Afbeelding invoegen

Hoe kan Nederland transformeren om andere landen te inspireren?

 
                                                                                                Afbeelding invoegen
                                                                                               
Het moreel verheven Europa nam zijn idealen voor realiteit, zo ook Nederland. 
In het boekje ‘De kernwaarden van de Nederlandse samenleving (Ministerie SWS, 2014) lees ik over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als ‘onze top drie gedeelde kernwaarden’. Er staan veel mooie woorden in over de democratie en rechtsstaat maar de praktijk is weerbarstig. Inmiddels weten we dat onder ons laagje beschaving veel ballast schuilt en de illusie van maakbaarheid op alle fronten tot teleurstelling leidt. 
 
De gedeelde waarden mogen er zijn maar wel als idealen die het nastreven waard zijn. Dit zijn niet 'onze' waarden, ze zijn universeel. Ook de Oost-Europeanen strijden er voor, met hun beladen geschiedenis en de 'slechtheid' van Rusland die hen bedreigt. Terwijl de Westerse 'goedheid' hen niet meer inspireren kan.
 
Oost Europa ziet het Westen niet langer als voorbeeld en kiest een eigen, nationalistische koers. In Polen en Hongarije zijn autoritaire regeringen aan de macht gekomen die er hun eigen opvattingen op na houden. Er heerst een verharde politieke klimaat. De Poolse kerk speelt het machtsspel mee, onder de vlag van God.

                                                                  
 
Nederland kantelt! - stelde Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid, in zijn boek Verandering van tijdperk (2014). Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de economie en samenleving die elkaar in dezelfde richting lijken te versterken. Ons land zal de komende decennia een ingrijpende transitie doormaken. Mensen die een voortrekkersrol in de transitie vervullen gaan de bestaande systemen opschudden om ze een nieuwe vorm te geven. We zijn nog niet ver gevorderd, wat we nu meemaken is enkel de voorbode. Rotmans pleit voor een faciliterende overheid die ruimte voor innovatie creëert en obstakels aanpakt die transitie in de weg staan. Zodat mensen gestimuleerd worden om creatief te zijn en ons land een koploper wordt in plaats van achteraan te slenteren.  
                                                                                                                                                                                                                                    Er is thans meer moed en (vrouwelijke) creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren, zodat we in staat zijn te anticiperen op de negatieve effecten van onze welvaart. Technologie kan weer dienstbaar worden aan de mens. Als de beiden krachten (yin & yang) elkaar aanvullen en een eenheid vormen, kan een beschaving zich ontplooien die in balans is met de Natuurwetten. De focus verschuift van winst naar waarde: van gerichtheid op welvaart naar gerichtheid op welzijn.                                                                                                                                                                                                                                    Wat is nog meer nodig?
Verbondenheid, doorbraak naar harmonie en (zelfoverstijgende) zingeving. Het oude model - het streven naar individueel succes en geluk - maakt plaats voor succes vanuit Verbinding. Succes dat het Totaal dient.                                                                                                                                                                                                               
                                             . 
                                                                                                                        

   
  


           

               
 
Afbeelding invoegen
   
 


                          
 
Bewustzijnsgroei: meer begrijpen van zichzelf en de werkelijkheid.  
                            - de geest genezen - bevrijding van (onbewuste) emotionele bagage
                            - ontwrichtende ervaringen verwerken en in groter perspectief plaatsen.
Doorbraak naar harmonie. De realiteit onder ogen zien, grenzen stellen en edele kwaliteiten ontwikkelen die verloren dreigen te gaan door conflicten en pijn.  


 
De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen er aan bijdragen.                 tranen_1.jpg             Wat we missen in dit leven mogen we zelf inbrengen. Zodra wij collectief het oude verhaal
(van manipulatie) vaarwel zeggen, kiezen wij bewust voor een duurzame vernieuwing.

Het nieuwe Normaal. Een norm van leven waar we diep van binnen weten wat goed voor ons is en wat ons echt voedt: ons lichaam, onze geest en ziel. Een leven lang meer energie, vitaliteit en bewustzijn.

   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      
     
                                         
                                                                                                            
                       
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                  Vader, zie:
achtervolgd door het kwade op aarde,
verre van jouw ademtocht doolt zij vruchteloos rond,
zoekend naar een vluchtweg voor de bittere chaos
waarvan zij niet weet hoe deze te overwinnen... [Hypolytus]