Geluk of lijden

 

Normen & waarden, een term die alom bekend is.

Maar wat houdt dat precies in en welke rol spelen de Norm en de waarde(n) in ons dagelijks leven: voor onze persoonlijke en sociale ontwikkeling en voor een 'normale' omgang met elkaar?

       
 
                                  Normen en waarden - geluk of lijden
 
 
 
  
Afbeelding invoegenDe macht en de krachten die onze cultuur vormen laten veel (jonge) mensen achter met het gevoel dat ze niet uniek zijn en minder waarde hebben. Veel sensitieve en begaafde mensen leven in de schaduw waarbij zij slechts een deel van hun talenten kennen en gebruiken. Een belangrijk deel van hun potentieel blijft onbenut.       

              De huidige Norm 
   
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Velen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. De dwang tot succes
              en geluk werkt verlies van zelfbesef in de hand [wie ben ik?]. Er ontstaat een samenleving van winnaars en 
              verliezers, boven- en onderklasse, met (onderaan) veel verborgen potentieel dat niet benut wordt.
 
              Stereotypering. Door onwetendheid, clichés, misvattingen en halve waarheden. Eenzijdige informatie en beelden
              in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen, al treft een psychische
              stoornis bijna de helft van de burgers (ooit in hun leven). Toch rust er nog een groot taboe op, met stigmatisering
              tot gevolg. Er wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – de normale mensen – en ‘hen’ die abnormaal of geestelijk
              ziek zijn.  Men gebruikt stereotypen om de verschillen te benadrukken.
 
              
              Afbeelding invoegenYes, we can...
             
                        
               De nieuwe Norm  
                                                                                                                                    
               De nieuwe Norm - die ons naar een hoger niveau van beschaving kan brengen - dient de gelijke waarde van elk
               individu te (h)erkennen. Met als uitgangspunt dat elk mens in de kern een liefdevol wezen is, met een uniek
               karakter en talentenmix, die slechts onder de juiste omstandigheden kan gedijen. Het zijn de ongunstige sociale
               invloeden die het unieke en authentieke ‘in de plooi’ houden. De sociale verwachtingen zijn het probleem.  

               De gezonde(re) Norm is waarderen. Een extra waarde toevoegen aan wat er al is in plaats van te focussen op
               wat ontbreekt (labelen). De mens benaderen als een eenheid van lichaam en geest, het zelfhelend vermogen 
               activeren en emotionele intelligentie ontwikkelen. Emoties begrijpen, helen en zuiveren waardoor meer
               mededogen met de verliezers kan ontstaan. Authentiek burgerschap vraagt om een waarachtig mensbeeld.
 
               Doorbraak
 
               Het huidige systeem creëert onvrijheid om ons te bewegen in een groei-mindset waarbij wij onze scheppende
               vermogens gebruiken. Oplossingen voor problemen worden nog steeds gezocht binnen hetzelfde (rationele)
               denken. De scheppende denkkracht van vrouwen wordt nog amper benut maar steeds meer vrouwen hebben de
               moed om zelf hun eigen doorbraak te creëren. Door zich authentiek te manifesteren op de arbeidsmarkt en
               daarbuiten; hiermee hun volledige potentieel te ontsluiten en dienstbaar te maken voor de nieuwe wereld. 

                                                                                     ' Je lost het probleem niet op met de denkwijze die het heeft veroorzaakt'
 
                                                                                                                                                                          [Albert Einstein]