Visie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                

‘Elk mens verlangt naar (h)erkenning van zijn/haar eigenheid''

                 Focus op talent                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
 
                 Goed onderwijs richt zich op talentontwikkeling en op persoonlijke vorming, terwijl het huidige NL-systeem zich
                 veelal richt op gemiddelden, reguliere lesprogramma’s en cijfers. De belangrijkste vraag op school is of een kind
                 goed mee komt in het reguliere systeem. Niet zelden krijgen kinderen, die cognitief minder sterk zijn, te horen -
                 ‘je bent gewoon dom’ wat hun zelfbeeld aantast en eigenwaarde devalueert. Een vroege talentherkenning biedt
                 de mogelijkheid om leerlingen én scholen tot hun recht te laten komen [daar gaat de TPD-theorie ook over].
                 Terwijl het beleid dat enkel op prestatie, competitie en voortdurend toetsen gericht is, tweedeling in de hand
                 werkt.
 
                 Iedereen heeft een kredietwaardig talent en kan zijn/haar identiteitswaarde ontdekken. En een eigen vorm van
                 expressie vinden om daarmee zichzelf te vervullen en anderen te dienen. De Bijbelse gelijkenis van de talenten 
                 [dat vertelt van een landheer die zijn bedienden talenten gaf die ze met wijsheid moesten gebruiken] leert ons
                 dat talenten alleen van waarde zijn als je ze gebruikt. Toch leven veel mensen in de schaduw, niet vervuld door
                 een missie of passie. Veel kinderen kunnen in het huidige (school)systeem niet floreren. Daar veel aandacht gaat 
                 naar hun tekortkomingen, weten zij niet hoe hun kernkracht te ontdekken en hun potentieel (later) te benutten.  
                 Afbeelding invoegen De tijdgeest vraagt om een holistische manier van kijken, buiten het geijkte stoornis-denken en   
                problematiseren van het ‘anders zijn’. Met name bij autisme is dat vaak het geval. De talenten die bij autisme
                horen krijgen nog maar amper kansen om ontwikkeld te worden. Terwijl autisme een authentieke manier van Zijn 
                is, waarbij de gave van het verstand (vaak een zeer hoge IQ) verbonden is met een diep vermogen om intuïtief te
                voelen. Vaak durven de ASS-labeldragers hun belevingswereld niet te delen, omdat zij weten dat de omgeving
                hen als wereldvreemd en sociaal onhandig beziet, en hun specifieke kundigheid niet of amper waardeert.
 
                 Onderwijs van de toekomst: zoeken naar verbeeldingsvormen waar verhalen en beelden in elkaar overvloeien,
                 en waar kinderen buiten alle denkkaders ‘ver’ kunnen denken - en dromen - opdat zij hun eigen weg in een
                 uniforme maatschappij mogen vinden. Om het unieke in zichzelf te ontdekken en het tot bloei te laten komen. 
 

 Afbeelding invoegenErkenning - een belangrijk principe bij het opvoeden van onze kinderen en in het omgaan met onze relaties: Wie ben ik en hoe kan ik mijn vrijheid verwerven om te doen wat ik graag wil en om te (mogen) zijn wie ik werkelijk ben?                           
                                       
                 Erkenning is noodzakelijk om te groeien naar een autonome, volwassen persoonlijkheid. Dit houdt in dat een
                 kind van zijn ouders /opvoeders de bevestiging ontvangt dat het mag zijn wie het is. Veel mensen die in hun
                 (jonge) leven geen erkenning en bevestiging hebben ontvangen, ervaren onvrijheid en onzekerheid om zelf 
                 over hun leven te 'regeren'. Hun honger naar erkenning is niet te stillen en de medemens kan onmogelijk
                 voorzien in de voortdurende 'roep' om aandacht en bevestiging.
          
                 Autonomie
 
                 Niet zelden heeft het lastige gedrag te maken met het feit dat kinderen in opstand komen tegen de beknotting
                 van hun gevoel van autonomie. Kinderen die zich gezien en gewaardeerd voelen, kunnen zich vaak al op
                 jonge leeftijd behoorlijk zelfstandig gedragen. (...)
                                                                                                                         
                Competentie
               
                Kinderen willen graag zich competent voelen, het gevoel hebben ergens goed in te zijn. Lastig gedrag kan
                transformeren door het te benaderen vanuit het alternatief van een competentie. Zodra het kind (of jongere) 
                zich bewust wordt van de voordelen van een alternatief gedrag, wordt het aangemoedigd om zijn gedrag aan te
                passen.  Door hun competenties te ontdekken komen ze in hun kracht.
        
               
                                         'In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent
                                                                                                                                                                    en je weet wat je wilt...' [Lao Tse]
                                                                                                             
                                                                
 
                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        Versterk het beste in mensen ...