Over ons

                                                                                                                   
                                                                                                       
                                                                                            
                                                          Doelstellingen 2018/19 (concreet)
 
                                                                                                                                                                                                                                               door Aleksandra Plewa 
                            1 - een filmdocumentaire te (laten) maken over het thema                    
 
                               'Civil Religion'  
 
                            2 - het programma Krachtig Bewustzijn in het Pools te vertalen 

                            3 - een vernieuwde (tweetalige) website te realiseren
 
              
                                 Doelstellingen statutair (zoals geformuleerd in 2013)
 
                              Mensontwikkeling holistisch benaderen en de samenhang van factoren, die tot meer
                               geestelijk welzijn leiden, beeldend in kaart te brengen; 
    
                           Bekrachtiging van mensen met een psychische kwetsbaarheid door hun (zelf)bewustzijn
                               te vergroten opdat zij meer kunnen begrijpen van zichzelf en de werkelijkheid;
  
                           Sensitiviteit, (hoog)begaafdheid en psychische klachten in het licht van de TPD-theorie van
                               prof. K. Dąbrowski te beschouwen en een relevante visie op welzijn te ontwikkelen;
                      
                           Ervaringsdeskundigheid uitdragen ten aanzien van:
 
                            - sensitiviteit en psychische klachten             
                            - geestelijk letsel, herstel & empowerment
                            - emotionele intelligentie
                                  - karakterontwikkeling                           
                            - schuldbewustzijn en bewustzijnstransformatie

 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                     
                                                                                   
                  Statutair zijn onze doelstellingen in 2013 vastgelegd als volgt:                  
                                                                           
                   
                      
                       Bekrachtiging van mensen met een psychische kwetsbaarheid omwille van het behoud van hun 
                               levenskwaliteit en positie in de samenleving
   
                       Tegengaan van stigmatisering en marginalisering
   
                       Bevorderen van denken in mogelijkheden, actieve acceptatie van grenzen en beperkingen
   
                       Bevorderen van zelfkennis ten aanzien van sensitieve kwaliteiten, onverwerkt verleden en omgaan met
                                 levenspijn 
 
                     Kennisoverdracht staat centraal - met betrekking tot:
                      
                   * Hoogsensitiviteit en invloed op psychische klachten; sensitiviteit en geloofsdilemma's
                   * Zelfbewustzijn en het universele BewustZijn
                   * Beelddenken en daarmee samenhangende leerproblematiek
                   * Identiteit en zingeving 
                   * Positieve desintegratietheorie en de vijf gevoeligheidsgebieden ('overexitabilities')
                     van prof. K. Dabrowski.
                                                                                                           
                     Kennisoverdracht beoogt:
 
                     Het bevorderen van zelfkennis en bewustwording ten aanzien van sensitieve kwaliteiten
                         
                     Het inspireren en motiveren tot herstel, persoonlijke groei en volwaardige participatie
                         
                     Het uitdragen van een holistische mensvisie
 
                     Het bevorderen van onderlinge verbondenheid van mensen door te verwijzen naar
                         de gemeenschappelijke (universele) bronnen, waarden en gezonde overtuigingen.
 
                     Tevens zal het instellen van toegepast onderzoek tot de activiteiten van de Stichting behoren.
                    
                                                                    
                                                 '' Zelfkennis is het begin van alle wijsheid ''
 
 
                               
                                  

 
          
         
                 
      
 

 

               
 
                              
                                      
           
 
   
          
 
                                                                                                                                                                            
             Perspectief 
            
 

Ieder mens heeft een uniek beeld van de werkelijkheid. Al vanaf de geboorte spiegelen zich de omgevingsfactoren - denkbeelden, normen en waarden - van desbetreffende cultuur in ons af. Onze ervaringen, ons zelfbeeld en bewustzijn worden ‘gekleurd’ volgens de codes van de sociale omgeving. Later kan een kantelmoment komen dat die spiegel omdraait; dat wij zelfbewust worden, een bredere levensvisie ontwikkelen en vanuit gezonde(re) overtuigingen onze omgeving beïnvloeden.
                

             Op deze wijze evolueert de samenleving en op deze wijze verliep ook mijn eigen innerlijke doorbraak.
             Tevens vormt een soortgelijk transformatieproces de kern van de TPD-theorie (positieve desintegratie)
             waarin ik mijn eigen proces herkende. Daar ik over vergelijkingsmateriaal uit twee culturen beschik, kijk ik
             kritisch naar alles wat in beide culturen 'normaal' is geworden. Ik toets mijn beleving - van autoriteit,
             geborgenheid, vertrouwen en (on)macht - aan datgene wat ik in beiden culturen heb ervaren (en gemist).
            
              
 
      

 

   
                                   
            

 Motivatie
              
 

Eenmaal in Nederland ontdekte ik de theologische landkaart en het erfgoed van de Lage Landen; hoe het hier van hervormingsdrang kookte, gevolgd door excessen van een door macht gedreven christendom. Wat ik recent waarneem is een enorme verkokering en verdeeldheid op geestelijk gebied. Al heeft de meerderheid wél oog voor de spirituele dimensie, men spreekt diverse talen: elk (buiten)kerkelijk hokje zijn eigen jargon. De naam God wordt ijdel gebruikt en simplisme scoort: simpele antwoorden op complexe vragen. Alsof God 'buiten' ons leeft en de Bijbel(kennis) voldoende is, met de vele interpretaties die voor verwarring zorgen. 
          

De innerlijke waarneming krijgt nauwelijks aandacht en de emoties zijn vaak een taboe.
Eveneens is het zo, het is van alle tijden, dat men opereert onder de vlag van God vanuit macht,
in plaats van vanuit liefde en wijsheid. Er wordt vals licht verspreid en mensen laten zichzelf 
een juk opleggen dat hen berooft van levenskracht, autonomie en eigenwaarde.
      Aanbod
                                       Ik bied een overkoepelend kader dat diverse visies op mens- en godsbeeld 
met elkaar verbindt. Ik verwijs naar de Levensbron en de universele LIFE CODE die Jezus ons gaf,
als de weg-de waarheid & het leven. Ik leg uit in hoeverre de menselijke geest het mysterie van
de eenheid (van lichaam & geest) kan bevatten en dat tot uitdrukking weet te brengen. En hoe de
bevrijdende boodschap, door bijzaken overschaduwd, onvoldoende uit de verf komt in de kerk
en daarbuiten.
   

Hiermee kom ik tegemoet aan de recente religieuze transitie waarin veel mensen op een holistische, geïntegreerde manier ‘geloven’. Het goede leven zit voor hen in een gerichtheid op hogere waarden, vanuit innerlijke vrijheid, en een levenshouding van verantwoordelijkheid voor medemens en de schepping. De traditionele gelovigen, die zich 'veilig' voelen in het normatieve (burgerlijke) christendom, missen vaak de reikwijdte van Christus’ bewustzijn en de psychologische onderbouwing van het mens-zijn. 

 

Ik bied handvatten en modellen, waaronder De Boomringen, die naar de innerlijke weg (van het hart)
verwijzen en ons via de taal van gevoel-emotie-intuïtie met elkaar verbinden.
                                                                                                                                                                           
  Groet, Aleksandra 
 Voor meer info over de thema's zie Aanbod /Werkwijze