Over ons

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                           
 
 
 
                                                                   Terugblik 2013 - 2015                                                                
 
       
                                                                                                                                                   door Aleksandra Plewa 
 
                   Hoe is het initiatief ontstaan  
                                                   
                    Het initiatief is ontstaan in het najaar 2012, de visie is al eerder ontloken.
                                Een belangrijke impuls gaf de lezing van Elisabeth Umans, op 15 september 2012 in Arnhem,
                                  over het hoge ontwikkelingspotentieel van (hoog)sensitieve personen. Daarin kwamen de bevindingen
                              van prof.  Kazimierz Dabrowski ter sprake, een Poolse psychiater en filosoof. Een (voor mij) merkwaardige
                             ontdekking aangezien ik nog nooit iets van die professor gehoord had. Nadien heb ik me in Dabrowski's leven en 
                             werken verdiept en begrepen, waarom hij in zijn geboorteland niet vrij kon werken noch publiceren. Zijn 
                             baanbrekende onderzoeken heeft hij voornamelijk verricht in de Verenigde Staten en Canada. 
                                                                
                               De daaropvolgende ontmoeting met Marina Danzmann, die de vele lezingen organiseerde voor de
                                   VHN-vereniging (Hooggevoelig Nederland), was doorslaggevend. Zij was er toe bereid mijn initiatief te
                                   ondersteunen en een functie in het bestuur te gaan vervullen. Met haar levenservaring, sociale vaardigheden
                                   en een pioniersmentaliteit leek zij een solide kandidaat ervoor te zijn. Eind 2012 kwamen we (met enkele
                              enthousiaste adviseurs) bijeen in de eerste bestuursvergadering. De doelstellingen werden er geformuleerd,
                              de naam voor de stichting gekozen en de bestuursfuncties toegewezen.
                                               
                         De bestuursleden zijn allen de voormalige leden van de Gelderse afdeling van de VHN-vereniging.                              
                             Wij vonden herkenning bij elkaar op basis van de gedeelde interesse in kennisoverdracht van de verkregen
                                   inzichten. De ontdekking van het begrip hoogsensitiviteit was voor ons essentieel geweest om eigen kracht
                                   en kwaliteiten te (her)vinden. Na een periode van veel tegenwind diende zich een vruchtbare fase in ons
                                   leven aan, met veel ruimte voor rust, bezinning, een groeiend inzicht en creativiteit.
                                    
 
                                                                                           Perspectief  2014-2015  

     
                                                                                                                                                
        
                       Evaluatie 2013-2014
                                 In de bestuursvergadering van 14 oktober 2014 is de periode 2013-2014 geëvalueerd en het perspectief van de
                                 stichting besproken. De stichting richtte zich aanvankelijk op het uitdragen van een geïntegreerde visie op
                                 welzijn, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van lezingen, workshop's en interactieve
                                 bijeenkomsten. In de periode vanaf het voorjaar 2013 t/m het najaar 2014 hebben wij regelmatig activiteiten  
                                 aangeboden, in Arnhem e.o. en Oost Gelderland. Deze bijeenkomsten waren bestemd voor een breed publiek. 
          
                                 Gaandeweg 2014 werd het ons duidelijk dat de organisatievorm niet voldoende effectief was en de beschikbare 
                                 middelen te beperkt, om de beoogde uitbreiding van activiteiten te realiseren. Aangezien de ontstane situatie
                                 hebben wij geconstateerd dat zowel de organisatie van de stichting als de aard van de activiteiten dienen te 
                                 worden gewijzigd. De beschikbare mankracht - aan bestuursleden en vrijwilligers - was te gering om de
                                 oorspronkelijke doelstellingen structureel te blijven realiseren. 
          
                      Reorganisatie 2014 - 2015
                                Het reorganisatieplan, dat door de voorzitter in de vergadering van 14-10-2014 werd gepresenteerd,
                           bevatte de volgende hoofdpunten:
                                       • Er wordt gezocht naar een passende organisatievorm en voldoende financiële middelen om een betaalde
                                          (parttime)functie voor een projectleider te creëren;
                                       • In een continu overleg tussen de bestuursleden en een externe adviseur worden de voortgang van het plan,
                                         de haalbaarheid en de alternatieven beoordeeld;
                                       • Vanaf het voorjaar 2015 wordt er gewerkt aan een vernieuwde formulering van de opdrachtverklaring
                                   (Mission Statement) en het samenstellen van het bijbehorende thema-aanbod.
          
        De vernieuwing    
 
            Terugblik 2015
            De activiteitenonderbreking in de vorm van een sabbatical(jaar) ligt nu achter ons. Deze periode was onontbeerlijk om
            inspiratie op te doen, nieuwe inzichten te verwerven en nieuwe ideeën te ontwikkelen.  De professionalisering van de 
          organisatie is gevorderd dankzij de taalkundige ondersteuning vanuit de ACW-coaching [www.acwcoaching]. Het doel 
          daarvan was de taalvaardigheid te trainen en de uitleg van complexe onderwerpen toegankelijker te maken - er over te
          schrijven en te spreken - in taalgebruik dat voor de leken te volgen zou zijn.
             
            Last but not least
            Ondergronds voltrok zich mijn persoonlijke transformatieproces dat veel aandacht en stille tijd vergde. Nadat ik mijn
          ervaringsverhaal Mijn zoektocht  prijsgaf, viel een grote last van mij af, al waren de vrijkomende emoties nog een tijd
            weerbarstig en in strijd met de rationele argumenten. De nieuw verkregen inzichten en denkpatronen hadden de tijd
            nodig om eigen te worden en te integreren (in het systeem van denken en voelen). Het ging immers om een verjaard
            verhaal, destijds naar het onbewuste verdrongen, dat nu alsnog (bewust)  toegelaten moest worden om het innerlijk te
            integreren. Pas nu weet ik het constructief te benutten.
                                                                                       
 
           Aleksandra W. Plewa