Normen & waarden


               Afbeelding invoegen De krachten die onze cultuur vormen laten veel (jonge) mensen achter met het gevoel dat ze niet
              uniek zijn en minder waarde hebben dan 'de winnaars'. Veel sensitief-begaafde mensen leven in de schaduw
              waarbij zij slechts een deel van hun kwaliteiten kennen (en gebruiken). Een belangrijk deel van hun potentieel blijft
              onbenut. Ten gevolge van de maatschappelijke prestatiedwang zijn veel (hoog)begaafde personen afgekeurd of
              verrichten onbevredigend werk. Mede door onvoldoende (h)erkenning en ontplooiingskansen, keren zij zich 
              tenslotte van de maatschappij af en/of worstelen met de psychische problematiek.

  
                                                                           Normen en waarden - geluk of lijden
 
              Norm 
  
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Veel mensen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. De dwang tot
              succes en geluk werkt verlies van zelfbesef in de hand [wie ben ik ?]. Er ontstaat een samenleving van winnaars,
              verliezers, boven- en onderklasse, met (onderaan) veel verborgen potentieel dat niet benut wordt.
 
              De stereotypering scoort. Door onwetendheid, clichés, misvattingen en halve waarheden. Eenzijdige informatie
              en schrikbeelden in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen, al treft een
              psychische stoornis inmiddels bijna de helft van de Nederlanders (ooit in hun leven).  Toch rust er nog een taboe op,
              met stigmatisering tot gevolg. Er wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – normale mensen – en ‘hen’ als abnormaal 
              of ziek. Men gebruikt stereotypen om de verschillen te benadrukken.
 
              [wordt vervolgd op de subpagina 'Normen & waarden']
               
 
              
               De nieuwe Norm                                                                                                                                       
  
               De nieuwe Norm - die ons naar een hoger niveau van beschaving kan brengen - dient de gelijke waarde van elk
               individu te (h)erkennen. Met als uitgangspunt dat elk mens in de kern een liefdevol wezen is, met een uniek
               karakter en talentenmix, die slechts in liefde optimaal kan gedijen. Het zijn de ongunstige (sociale en/of
               orthodoxe) invloeden die de volle ontplooiing van het individu blokkeren en het unieke en authentieke ‘in de
               plooi’ houden. De sociale verwachtingen zijn vaak het probleem. Ze maken dat men een feit als probleem ervaart.
 
               .
 
             
 
                                                                                                  Afbeelding invoegen