Welkom

               
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig Bewustzijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting - opgericht in 2013 met als doel:
 
het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk en verbondenheid;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang en    
   transformatie, gericht op het creëren van een empathische en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert: visie, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
   
* Aleksandra Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en -transformatie. Sociaalgeograaf, wetenschappelijk (tweetalig) onderlegd. Migrantenachtergrond; sinds 1981 wonende in Nederland.  
Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, culturele ethiek, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.
Inspiratie: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.                                                                                                                                           Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                                          
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema: Menswording. 
Een verbindend zingevingsverhaal dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit: hoe wij (collectief) een hoger bewustzijnsniveau kunnen ontwikkelen, en meer van onszelf en onze wereld kunnen begrijpen, door inzicht te verwerven in de werking van de universele Levenswetten.

Tevens:  Hoe Nederland kan transformeren om andere landen te inspireren? 
                 Door ruimte te maken voor het nieuwe paradigma.
 
Het verhaal is meerdimensionaal. Het verkent de grensgebieden tussen wetenschap, wijsbegeerte en religie, en berust op eigen ervaring. Het wordt compact weergegeven met behulp van beeldtaal.
De Levensboom: hét model voor (zelf)inzicht in levensloop dat zowel eenvoud als diepgang biedt.     Het doet recht aan de complexiteit van het leven en laat meer zien dan ons brein kan bedenken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Helikopterview 


De beschaving - het Westen
De cultuur en politiek zijn sterk verweven met het (post)christelijke machtsdenken. Denkbeelden die een rationale mens en God creëren, op uitsluiting baseren en met elkaar concurreren. .  
Oost Europa  
ziet het Westen niet meer als voorbeeld. Polen is bezig een confessionele staat te worden. Er klinken valse stemmen die het volk verder het moeras intrekken. De Kerk gaat mee in machtsstructuur.
Nederland 
Afbeelding invoegenEen land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen.
Religie
functioneert als containerbegrip. Veel heibel komt door onwetendheid over het wezen der religie. Veel mensen zijn religieus ontheemd en zoeken naar nieuwe antwoorden en zingeving. 
Geestelijk erfgoed  
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol.
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (jonge) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn parabels spreken boekdelen, zijn ethiek is universeel. Wat hij predikte was geen nieuwe religie maar een nieuw Bewustzijn. 

Kerkvaders 
Ca. drie eeuwen na Christus werd de basis voor het instituut Kerk gelegd. Het verhaal van het latere christendom is alom bekend: eeuwen van conflicten en geweld. Gevolgd door de protestantse ideeën over wat 'hoort en moet’. 
Christelijk
Het christelijke denken, gebaseerd op eenzijdige denkbeelden en interpretaties, houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden.
Mensbeeld
De kerkelijke traditie opereert onder de vlag van God en benadrukt onze onmacht en schuld. Het misleidt het (collectieve) geweten en creëert schuldbewustzijn. Er is een cultuur ontstaan die het oordelende denken stimuleert. 
Schaduwkant                                                                                                                                                                                       .     
Er is een 'keurige' beschaving ontstaan. Strenge normen, perfectiedrang. De schaduwkant mag er niet zijn. Mensen worstelen met de gevolgen van het geleden onrecht en ervaren onmacht jegens de heersende (sub)cultuur. 
Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. En je schaduw wil ook het licht zien. 
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                   
Herbronnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de universele Waarheid in te brengen in de vragen  van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. 
De Kerk mag zich weer aan de cultuur verbinden, door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen. 
Christenen kunnen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun verstarde leer 'bekeren'. Eén in de Geest worden en meer invloed uitoefenen op de dag van morgen.

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid
en wij kúnnen ertoe bijdragen.
   De rest van Europa (en de wereld) zal ons volgen.  
 
                                                                                                                    
Kernzaken
                                          'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
                                     
                     Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail. Wat is de Geest van God?                                                                                                                                                                                                                                                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                             Wij kunnen wel een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden'  [Albert Einstein].                                                                                                                                                                                             
                  'Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg. De gevoelskant 
                                     van je ervaringen is essentieel ... daar zit de wezenlijke, verklarende informatie' {prof. K. Dabrowski].  
                               
Emotionele Intelligentie
Leren omgaan met gevoelens en onderlinge verschillen, het is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie
zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan. Leer kinderen te kijken door de ogen van anderen en te voelen door het hart van een ander. Dat kan veel antipest-programma's overbodig maken.                                                                                                                                                 
 'I'm not what happened to me... I'm what I choose to become' [C.G. Jung]
Menswording - wie zijn wij (in wording) - een geestelijk proces dat geen eindpunt kent.
   
       
Mens Zijn is meer dan een imago creëren of een geloof belijden. Het gaat om echtheid, puurheid en authenticiteit. Jezelf Zijn in verbondenheid. Streven naar individueel succes en geluk maakt plaats voor succes vanuit verbinding. Succes dat het Totaal dient.

   De Verliezers - hoe verliezen mensen hun innerlijk licht en hoe gaan ze zich gedragen ?

Hoe de weg uit de chaos van symptomen terug te vinden? De DSM  bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief: herstel van de menselijke waardigheid, vanuit een zingevende context.

Bewustwording                                                                                             'Any fool can know, the point is to understand' [Albert Einstein)  

Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze waarmee ze ontstaan zijn. Bewustwording biedt inzicht in de wortels van het 'kwaad' en mogelijkheden tot verandering. Zo kan zich een beschaving ontplooien die in harmonie is met de Natuur.      

Civil Religion  - een blauwdruk voor de toekomst.

                                                                         Presentatie op aanvraag wegens omstandigheden tijdelijk niet mogelijk.


                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                          
       
       


                               
                                                                                                                       

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


          

 

                                                                                                                                                         

      




  


Overtuiging                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                            Elke verandering begint...