Welkom

           
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting, opgericht in 2013 met als doel:

het vergaren en delen van kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creëren van een bewuste en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
* Aleksandra W. Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en transformatie.  Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, emotionele intelligentie vs. geestelijk welzijn, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.     Inspiratie (het meest): de wijsheid van Albert Einstein, de TPD-theorie van prof. K. Dąbrowski  en Woord van Leven - Jezus' van Nazareth. 
Over mij - wie ben ik: sociaalgeograaf én spiritueel zoeker. Geboren en getogen in Polen, sinds 1981 in Nederland. Hier maakte ik een diepgaande crisis door en heb mij nadien verdiept in de menselijke natuur, culturele patronen en belemmerende (religieuze) overtuigingen. Ik sta voor bewustzijnsgroei en het cultiveren van meer empathie voor de 'verliezers'. Graag deel ik mijn ervaring, inzichten en levenslessen. Wilt u mij uitnodigen? Dat kan via Contact. Meer info op de pagina's Over ons en Levensboom /Biografisch. 
   
Afbeelding invoegen     
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema [in ontwikkeling] over een hoger Bewustzijn dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit. Het biedt een dynamisch toekomstbeeld als alternatief voor een statische (post)christelijke identiteit. Centraal staat de oude Waarheid (in een nieuw jasje) die wijst dé Weg naar een leefbare wereld en een nieuw Normaal, met als credo:
      I -  Empathisch bewustzijn als een beschavingsideaal - en
      II - Geïntegreerd geloof en authentiek burgerschap  - als pijlers van de transitie. 
Een empathische(r) samenleving - hoe dáár te komen. Van verdeeldheid en stagnatie naar Eenheid: de geestelijke integratie. Eén in Geest Zijn, langs de innerlijke weg. Door het wezenlijke in onszelf te vinden en ons op zielsniveau met elkaar te verbinden.
Beeldspraak - de taal van de ziel. Voor een waarachtig mens- en godsbeeld, inzicht in de universele wetten [oorzaak-gevolg], christusbewustzijn en de reis van hoofd naar hart. De vlinder staat voor metafoor van een geestelijk proces van transformatie. 
Visueel-ruimtelijk: de psycho-spirituele groeiprocessen worden in kaart gebracht met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom dat zowel eenvoud als diepgang biedt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Helikopterview
                                                                                                                                                                                                                              Cultuur & identiteit Nederland - een klein land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door en verstarde geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied.  Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen. Tussen de leer en het leven gaapt een kloof. Veel lijden komt door onwetendheid. In welke cultuur nemen we de nieuwkomers op ?
Afbeelding invoegenReligie functioneert in het debat als containerbegrip, zo ook de term joods-christelijke traditie. De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is, zonder onderscheid te maken tussen de leer van een kerkelijke traditie en de essentie van het christen Zijn. Onbegrip daarover beïnvloedt de meningen over religie en geloof. 
Geestelijk erfgoed                                                                                                                                                                                                                                           Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol. Er werd hen een slaafse houding aangeleerd aan een externe Autoriteit [God]. Ze leerden zichzelf te minachten en het gezag over hun leven bij anderen te leggen.
Vals licht
Een verborgen machtsspel onder de vlag van God. Vals licht dat ontkracht en afhankelijk maakt omdat het de autonomie en eigenwaarde van (jonge) mensen ondergraaft. Gedachten worden overtuigingen, door herhaling van clichés en de 'waarheid' over onszelf en de wereld. Veel van onze collectieve gedachten maken ons krachteloos waardoor wij het leven als lijden ervaren.
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn woorden 'mijn juk is zacht en mijn last is licht'  spreken boekdelen, evenals 'zoek eerst het Koninkrijk...' of  'de Waarheid zal je vrijmaken.' Middels de parabels bracht hij de kern van de universele Waarheid over aan mensen van alle tijden en culturen. 
Kerkvaders 
Het verhaal van het late(re) christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. De leer van de Joodse rabbi werd naar de achtergrond verdreven, vervaagd door de starre regels en voorschriften van de cognitief georiënteerde kerkvaders. De prille christenbeweging groeide uit tot een verplichte staatsreligie. 
De protestantse lens
Ook de protestantse kerkleiders vervielen in valkuilen door het oordelende karakter van God te benadrukken. Om mensen emotioneel te raken en hen dwingend tot volgelingen te maken. De protestantse ideeën over ‘wat hoort en moet’ werden in de 18e eeuw gemeengoed. Protestanten vonden zichzelf 'beter' dan katholieken.

 Afbeelding invoegenSchuldbewustzijn
Ons collectief bewustzijn is sterk beïnvloed door het calvinisme waarin schuld en oordeel belangrijke thema's zijn. Schuldgevoel kan ons enorm blokkeren. Onderdrukte emoties zorgen voor ziektes en depressie(s). Maar de grootste innerlijke boosdoener, veel destructiever dan schuldgevoel, is schaamte. Zelfveroordeling. Het gevoel 'slecht' te zijn als basisovertuiging.  
Herbronnen
Christus kwam eens op aarde om een noodzakelijke Impuls aan de ontwikkeling van de mens te geven. Wat Hij destijds predikte was geen religie maar een nieuw Bewustzijn. Hij stelde de ethische kwesties voorop, de verhouding tussen mensen onderling, gevat in het grote Gebod en een nieuwe kijk op God.  
De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de simpele Waarheid in te brengen in de vragen van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. Leiderschap naar het grote Gebod. Empathie voor de 'losers' en een inclusieve kijk op God.
De Kerk mag zich verbinden aan de cultuur door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst 'prediken', wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen. Vrede najagen en de bevrijding van het juk van religieuze voorschriften uit patriarchale culturen.
Civil Religion - toekomstvisie (in ontwikkeling)
biedt een breed psycho-spiritueel kader dat de kloof tussen gelovig en seculier overbrugt. Een waarachtig mens- en godsbeeld, vrij van dogmatiek en simplistische ideeën over de heiliging. Geïnspireerd op de universele ethiek van het Nieuwe Testament, het vroegchristelijke Ideaal als een pure kwaliteit van Zijn, voorbij het keurslijf en moralisme. In verband gebracht met de westerse wetenschap en oosterse wijsbegeerte.
                                                              'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
De Levensboom
Hét model voor bewustwording rond de wezenlijke levensvragen, gezonde overtuigingen en heilzaam geloof. Het brengt de universele wetten in beeld, op macro- en microniveau, en legt de wortels van onze problemen bloot. Het laat zien hoe het lijden in stand wordt gehouden en hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de Natuurwetten. 
                                                                                                            
                                                            
     
   '
                                                                                                                                                                     Een nieuw Normaal  
Het intellect is al (te) lang aan de macht, het is een noodzaak om een connectie te maken met ons hart. Een bestuurscentrum in ons dat we opzij hebben gezet, nadat we het tijdperk van de rede binnengingen. Het nieuwe Bewust Zijn houdt in dat we ons gedrag aanpassen, af van de strijdlustige houding. Het verlangen naar puurheid, echtheid en creativiteit in ons vrijmaken. Leren kijken door de ogen van de ander. 
Transformatie 
Verandering van binnenuit. Een uniek persoonlijk proces op weg van hoofd naar hart. Een pijnlijke confrontatie met ons diepste wezen. Na het ‘afpellen’ en doorleven van opgebouwde bewustzijnslagen, waarbij de lagere aspecten van de ziel getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. De geestelijke winst: toename van empathie.
Religieuze transitie
De teloorgang van autoritaire systemen en een 'ware' leer maakt plaats voor een nieuw bewustzijn waarin mensen op een geïntegreerde manier geloven. Men kiest bewust voor hogere waarden en ontwikkelt een dienstbare levenshouding vanuit een innerlijke verbinding met het goddelijke. Zo wordt het autonome geweten gevormd en is dialoog op zielsniveau mogelijk. Openheid zonder oordeel. 
Zelfbewustzijn
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Afbeelding invoegen
Wie ben ik (geworden)? Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. Je zal ook wel het een en ander verdrongen hebben. Leer dealen met je verstopte gevoelens. Je schaduw wil óók het Licht zien.
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]

 
                                                        

      Afbeelding invoegen
 Kernzaken                 
                

                                                                                                                           'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                             Wat is de Geest van God?

                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                              Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                               [Albert Einstein]                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en (innerlijke) vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathische(r) samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                         

      

  


                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...