Welkom

            
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creëren van een bewuste en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
* Aleksandra W. Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en transformatie.                                                                 Geboren en getogen in Polen (in Nederland sinds 1981). 
Onderzoeksgebieden: mensbeeld vs. godsbeeld, culturele patronen, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.  Inspiratie (het meest): de wijsheid van Albert Einstein, de TPD-theorie van prof. K. Dąbrowski en Woord van Leven [Jezus' van Nazareth].                                                                                                                                          Meer over mij op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                            
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - Menswording - over het ontwikkelen van een hoger Bewust Zijn dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit.
Het belicht de grote levensvragen en schetst een dynamisch toekomstbeeld als alternatief voor een statische (post)christelijke identiteit. Centraal staat de oude waarheid (in een nieuw jasje) - de Gouden Regel - vertaald naar een verbindend zingevingverhaal:  
                                             Empathisch bewustzijn als een beschavingsideaal. 
Hoe dáár te komen. Van verdeeldheid en stagnatie naar geestelijke integratie. Eén in Geest Zijn.
Door het wezenlijke in onszelf te vinden en ons op zielsniveau met elkaar te verbinden.
Aspecten van transformatie: de universele wetten, christusbewustzijn en de innerlijke reis van hoofd naar hart. Religieuze transitie: groei in Mens-zijn en authentiek burgerschap.

Visueel-ruimtelijk: het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht met behulp van symboliek en grafieken van het model De Levensboom dat zowel eenvoud als diepgang biedt. 
                                                                       NB. De presentatie(s) hiervan op verzoek (dus niet op deze site).   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Helikopterview
 
                                                                                 
Ons bewustzijn - zicht op de werkelijkheid, de ander en onszelf - is beperkt. Ons verstand kan er niet bij. Hoe kunnen wij meer inzicht krijgen in onszelf en het Leven?  Wat hebben we nodig om (duurzaam) goed te functioneren?
De beschaving [Oost-West]  
Oost Europa anno 2019 ziet het Westen niet langer als voorbeeld en kiest een eigen, nationalistische koers. In Polen en Hongarije zijn autoritaire regeringen aan de macht gekomen. Polen is bezig een confessionele staat te worden; de katholieke Kerk werkt nauw samen met politiek en staat.
Cultuur & identiteit
Nederland - een klein land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma, een verstarde geloofsleer en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen. Veel lijden komt door onwetendheid.
De maatschappij functioneert gefragmenteerd, gesplitst naar politieke of religieuze voorkeur. Het systeem creëert onvrijheid om ons potentieel te benutten. De liberale agenda vervolgt de 'moderne' weg, er vallen slachtoffers. Niet capabel om het huidige arbeidsethos gezond te doorstaan.
Tolerantie
Het land van redelijk tevreden burgers die elkaar het liefst met rust laten, maar het ideaal 'leven en laten leven’  heeft zijn glans verloren. Er is afstand tussen bevolkingsgroepen en afname van empathie. Echte inspraak en maatschappelijke daadkracht zijn onvoldoende aanwezig in de huidige democratie.  

Afbeelding invoegenReligie functioneert in het debat als containerbegrip, zo ook de term joods-christelijke traditie. De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is, zonder onderscheid te maken tussen een kerkelijke leer en de essentie van het Mens-Zijn. Onbegrip daarover beïnvloedt de meningen over religie en geloof.
Geestelijk erfgoed                                                                                                                                                                                                                                           Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel, het kerkelijke gezag en een zeer strenge sociale controle speelden een grote rol.  
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn woorden 'mijn juk is zacht en mijn last is licht' spreken boekdelen, evenals 'de Waarheid zal je vrijmaken'. Middels de parabels bracht hij de kern van de universele Waarheid over aan mensen van alle tijden en culturen. 
Kerkvaders
De basis voor het instituut Kerk werd gelegd ca. drie eeuwen na Christus. De boodschap van Vrede van de Joodse rabbi is naar de achtergrond verdreven, vervaagd door de starre regels en voorschriften van de kerkvaders. Het verhaal van het late(re) christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. 
De protestantse lens
Ook de protestantse kerkleiders vervielen in valkuilen door het oordelende karakter van God te benadrukken. Om mensen emotioneel te raken en hen dwingend tot volgelingen te maken. De protestantse ideeën over ‘wat hoort en moet’ werden in de 18e eeuw gemeengoed. 
Christelijk
Een misvatting om zich achter het etiket van morele superioriteit te verschuilen. Het christelijke denken, gebaseerd op eenzijdige denkbeelden en interpretaties, houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand.. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden.
 
 Afbeelding invoegen Schuldbewustzijn
Ons collectief bewustzijn is sterk beïnvloed door het calvinisme waarin schuld en oordeel belangrijke thema's zijn. Schuldgevoel kan ons enorm blokkeren maar de grootste innerlijke boosdoener is schaamte. Het gevoel 'slecht' te zijn.
Herbronnen
Christus kwam eens op aarde om een noodzakelijke Impuls aan de ontwikkeling van de mens te geven. Wat Hij destijds predikte was geen religie maar een nieuw bewustzijn. Hij stelde de ethische kwesties voorop: de verhouding tussen mensen onderling. Gevat in het grote Gebod en een nieuwe kijk op God. 
De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de oude Waarheid in te brengen in de vragen van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. Leiderschap naar het grote Gebod. Empathie voor de 'losers' en een inclusieve kijk op God.
De Kerk mag zich weer verbinden aan de cultuur door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen. Vrede najagen en de bevrijding van het juk van religieuze voorschriften uit patriarchale culturen.
Christenen mogen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun theologische standpunten 'bekeren'. Door het oude godsbeeld van de moraliserende God te verlaten en de evangelische opdracht  -  'het licht van de wereld' en 'zout der aarde' te Zijn - serieus te nemen. 
                                     
Civil Religion (toekomstvisie) biedt een breed psycho-spiritueel kader dat de kloof tussen 'gelovig' en 'seculier' overbrugt. Een universeel mens- en godsbeeld, vrij van dogmatiek en simplistische ideeën over de heiliging. Geïnspireerd op het vroegchristelijke Ideaal - een pure kwaliteit van MensZijn - voorbij het keurslijf en moralisme. In verband gebracht met de westerse wetenschap en oosterse wijsbegeerte.  
                                       
                                             'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [A. Einstein]  
 
De Levensboom
Hét model voor inzicht in de wezenlijke levensvragen, gezonde overtuigingen en heilzaam geloof. Het brengt de universele wetten in beeld en legt de wortels van onze verdeeldheid bloot. Het laat zien hoe het lijden in stand wordt gehouden en hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de Natuurwetten. 
                                                                                                            
                                                            
     
   '
                                                                                                                                                                     Een nieuw Normaal  
Het intellect is al (te) lang aan de macht, het is een noodzaak om een connectie te maken met ons hart. Een bestuurscentrum in ons dat we opzij hebben gezet, nadat we het tijdperk van de rede binnengingen. Het nieuwe Bewust Zijn houdt in dat we ons gedrag aanpassen, af van de strijdlustige houding. Het verlangen naar puurheid, echtheid en creativiteit in ons vrijmaken. Leren kijken door de ogen van de ander. 
Transformatie 
Een uniek persoonlijk helingsproces, een weg van hoofd naar hart. Gepaard met een pijnlijke confrontatie met ons diepste wezen. Het ‘afpellen’ en doorleven van opgebouwde bewustzijnslagen, waarbij de lagere aspecten van de ziel getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. De geestelijke winst: toename van empathie.
Religieuze transitie
De teloorgang van autoritaire systemen en een 'ware' leer maakt plaats voor een nieuw bewustzijn waarin mensen op een geïntegreerde manier geloven. Men kiest bewust voor hogere waarden en ontwikkelt een oprechte levenshouding vanuit een innerlijke verbinding met het goddelijke. Zo wordt het autonome geweten gevormd en is dialoog op zielsniveau mogelijk.
Zelfbewustzijn
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Afbeelding invoegen
Wie ben ik (geworden)? Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. Je zal ook wel het een en ander verdrongen hebben. Leer dealen met je verstopte gevoelens. Durven voelen is durven leven.
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]

 
                                                        

      Afbeelding invoegen
 Kernzaken                 
                

                                                                                                                           'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                             Wat is de Geest van God?

                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                              Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                               [Albert Einstein]                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en (innerlijke) vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathische(r) samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                         

      

  


                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...