Welkom

               
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting - opgericht in 2013 met als doel:
 
het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang en    
   transformatie, gericht op het creëren van een bezielde en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert: visie, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
   
* Aleksandra Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en -transformatie. Sociaalgeograaf, wetenschappelijk (tweetalig) opgeleid. Geboren en getogen in Polen, sinds 1981 wonende in Nederland.  
Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, culturele patronen, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.  Inspiratie: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.                                                                                                                                           Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                          
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema: Menswording. Een verbindend zingevingsverhaal over het ontwikkelen van een hoger Bewustzijn dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit.  Hoe Nederland kan transformeren om andere landen te inspireren?                     De strekking en aspecten van transformatie
Cultuuromslag: de focus verschuift van winst naar waarde, van hoofd naar hart, van probleem naar systeem, van consumeren naar creëren, van eigenbelang naar verbinding.
Religieuze transitie: van dogmatiek naar mystiek (de historische vs. de mystieke Christus}, van onwetendheid naar Bewust Zijn, van keurslijf naar echtheid en authenticiteit. 
 
De Levensboom: hét model voor (zelf)inzicht in levensloop dat zowel eenvoud als diepgang biedt. Het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht aan de hand van symboliek en grafieken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Helikopterview 


Beschaving West 
De rationele denkstructuren beperken onze ontwikkeling als Mens. De tijdgeest vraagt om een hernieuwd mensbeeld, een update voor de kerkelijke tradities, en veel moed en creativiteit om het oude machtsdenken te transformeren.  
Oost Europa  
ziet het Westen niet meer als voorbeeld en gaat zijn eigen nationalistische weg. Polen is bezig een confessionele staat te worden. Er klinken valse stemmen die het volk verder het moeras intrekken. De Kerk gaat mee in machtsstructuur.
Nederland 
Afbeelding invoegenEen land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen.
Religie
functioneert in het debat als containerbegrip. Onwetendheid en vooroordelen zijn er volop, er gaat veel mis in naam van God. Veel mensen zijn religieus ontheemd en zoeken naar nieuwe antwoorden en zingeving. 
Geestelijk erfgoed  
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol.
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (oorspronkelijke) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn parabels spreken boekdelen, zijn ethiek is universeel. Wat hij verkondigde was geen religie maar een nieuw Bewustzijn. 

Kerkvaders 
Ca. drie eeuwen na Christus werd de basis voor het instituut Kerk gelegd. Het verhaal van het latere christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. Gevolgd door de protestantse ideeën over wat 'hoort en moet’. 
Christelijk
Het christelijke denken, gebaseerd op eenzijdige denkbeelden en interpretaties, houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden.
Mensbeeld
De kerkelijke traditie benadrukt onze onmacht en schuld: een vals mensbeeld onder de vlag van God. Vals licht dat ontkracht en afhankelijk maakt omdat het de geestelijke groei en eigenwaarde van mensen ondergraaft. 
Schaduwkant                                                                                                                                                                                       .     
Er is een 'keurige' beschaving ontstaan. Strenge normen, hoge eisen. Perfectiedrang. De schaduwkant mag er niet zijn. Mensen worstelen met de gevolgen van het geleden onrecht en ervaren onmacht jegens de heersende (sub)cultuur. 
Zelfbewustzijn                                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. En je schaduw wil ook het licht zien. 
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                   
Herbronnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de universele Waarheid in te brengen in de vragen  van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal. 
De Kerk mag zich weer aan de cultuur verbinden: door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen. Inspelen op de vraag naar zingeving.
Christenen kunnen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun verstarde leer 'bekeren'. Eén in de Geest worden en meer invloed uitoefenen op de dag van morgen. 

De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid
en wij kúnnen ertoe bijdragen.
   De rest van Europa (en de wereld) zal ons volgen.  
 
Kernzaken
                                          'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
                                     
                     Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail. Wat is de Geest van God?                                                                                                                                                                                                                                                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                             Wij kunnen wel een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden'  [Albert Einstein].                                                                                                                                                                                             
                  'Om de realiteit te bevatten, jezelf en de wereld te begrijpen, heb je aan je verstand niet genoeg. De gevoelskant 
                                     van je ervaringen is essentieel ... daar zit de wezenlijke, verklarende informatie' {prof. K. Dabrowski].  
                               
Emotionele Intelligentie
Leren omgaan met gevoelens en onderlinge verschillen, het is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Als kinderen de taal van gevoel en emotie aanleren, kunnen ze zich uiten en hun innerlijke wereld begrijpen.
Afbeelding invoegen Empathie
zit in onze natuur besloten. Zij kan echter eroderen, onder de maat blijven of verloren gaan. Leer kinderen te kijken door de ogen van anderen en te voelen door het hart van een ander. Dat kan veel antipest-programma's overbodig maken.                                                                                                                                                 
                                                            'I'm not what happened to me... I'm what I choose to become' [C.G. Jung]
Menswording - wie zijn wij (in wording) - een geestelijk proces dat geen eindpunt kent.
   
       
Mens Zijn is meer dan een imago creëren of een geloof belijden. Het gaat om echtheid. Authentiek en oprecht Zijn. In verbondenheid. Streven naar individueel succes en geluk maakt plaats voor succes vanuit verbinding. Succes dat het Totaal dient.

   De Verliezers - hoe verliezen mensen hun innerlijk licht?

Veel mensen houden er opvattingen op na die niet tegen een crisis zijn opgewassen. Velen lopen er vast of ontsporen. De DSM  bepaalt de grens tussen wat normaal is en wat gestoord. De TPD-theorie biedt een alternatief, vanuit een zingevende context. 

Bewustwording                                                'Any fool can know, the point is to understand' [Albert Einstein)  

 
Om transformatie te bevorderen is bewustwording nodig. Inzicht in de menselijke natuur en een brede blik op de werkelijkheid. Geen theologisch getwist maar aandacht voor de menselijke maat en de fundamentele aspecten van het menselijk welzijn. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bewust Zijn is onder meer: verder kijken dan een religieuze leer.
  •    Lerend in het leven staan. Constructief omgaan met levenspijn. Medeschepper Zijn.
  •    In verbinding staan met de goddelijke Intelligentie: de (her)scheppende Geestkracht.
  •    Inzien dat álle mensen een zielsverlangen hebben om geliefd en aanvaard te zijn.                                                  
  •   De Geest volgen, dwars door de gevestigde orde.
Civil Religion - een blauwdruk voor de toekomst.   
                            Wij kúnnen architecten van ons welzijn worden. 
  • Wij kunnen ons bewustzijn vergroten om vanuit gezonde overtuigingen te gaan leven; zo kan zich een beschaving ontplooien die in balans is met de Natuur..
  • Wij kunnen ons geweten aan de universele (goddelijke) wetten onderwerpen.
  • Wij kunnen het wezenlijke in onszelf vinden en ons op zielsniveau met elkaar verbinden.      
                                                                                             

                                                                                               

                       
       
       


                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


          

 

                                                                                                                                                         

      
  


Overtuiging                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...