Welkom

            
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creëren van een bewuste en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
* Aleksandra Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en -transformatie. Sociaalgeograaf, wetenschappelijk (tweetalig) opgeleid. Geboren en getogen in Polen, sinds 1981 wonende in Nederland.  
Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeeld, culturele patronen, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.  Inspiratie: de westerse wetenschap en (oosterse) wijsbegeerte gecombineerd met de wijsheid van spirituele meesters aller tijden.                                                                                                                                           Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                             
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - over Menswording - het ontwikkelen van een hoger Bewustzijn dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit. Een dynamisch toekomstbeeld als alternatief voor een statische (post)christelijke identiteit.

Aspecten van transformatie: inzicht in de universele wetten, eenheid van lichaam & geest en de innerlijke reis van hoofd naar hart. Van cognitief begrijpen naar spiritueel ontwaken. 
 
De Levensboom: hét model voor (zelf)inzicht in levensloop dat zowel eenvoud als diepgang biedt. Het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht aan de hand van symboliek en grafieken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Helikopterview 


Beschaving West 
De rationele denkstructuren beperken onze ontwikkeling als Mens. De tijdgeest vraagt om een holistische mensvisie, buiten het geijkte stoornis-denken. Er is thans meer moed en creativiteit nodig om het oude machtsdenken te transformeren.  
Oost Europa  
ziet het Westen niet meer als voorbeeld en gaat zijn eigen nationalistische weg. Polen is bezig een confessionele staat te worden. Er klinken valse stemmen die het volk verder het moeras intrekken. De Kerk gaat mee in machtsstructuur.
Nederland 
Afbeelding invoegenEen klein land met een groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen.
Religie
functioneert in het debat als containerbegrip. Onwetendheid en vooroordelen zijn er volop. Tussen de leer en het leven gaapt een kloof. Veel mensen zijn religieus ontheemd en zoeken naar nieuwe antwoorden en zingeving. 
Geestelijk erfgoed  
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol.  
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Wat hij destijds predikte was geen religie maar een nieuw Bewustzijn. Zijn parabels spreken boekdelen, zijn ethiek is gevat in het grote Gebod.

Kerkvaders
Jezus' boodschap werd vervaagd door de cognitief georiënteerde kerkvaders. Het verhaal van het latere christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. Gevolgd door de protestantse ideeën over ‘wat hoort en moet’. 
Christelijk
Het christelijke denken, gebaseerd op eenzijdige denkbeelden en interpretaties, houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand.. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden. 
                                                                                                                                                                                            
Herbronnen  

De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de oude Waarheid in te brengen in de vragen van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal.  
De Kerk mag zich weer verbinden aan de cultuur door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen.  
Christenen mogen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun verstarde standpunten 'bekeren'.
De toekomst is wat er vandaag wordt gezaaid en wij mogen er aan bijdragen.      
                                 
Menswording (visie) biedt een breed psycho-spiritueel kader dat diverse religies met elkaar verbindt. Vrij van dogmatiek en simplistische ideeën over de heiliging. Geïnspireerd op het vroegchristelijke Ideaal van Mens-Zijn.   
                                       
                                             'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
 
De Levensboom
Hét model voor inzicht in het (collectieve) onderbewuste. Het laat zien hoe het lijden in stand wordt gehouden, en hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de Natuur.
                                                                           
Kernzaken                                                    
      
  

Transformatie (microniveau)
Een uniek persoonlijk proces. Een pijnlijke confrontatie met ons diepste wezen waarbij de lagere aspecten van de ziel getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen. De geestelijke winst: toename van empathie. 
Religieuze transitie
De teloorgang van autoritaire systemen maakt plaats voor geestelijk ontwaken. Waarin mensen bewust kiezen voor hogere waarden en, hun geloof integreren in hun levenshouding. Vanuit een innerlijke verbinding met het goddelijke. 
Zelfbewustzijn
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. Leren omgaan met levenspijn.  
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                     
      Afbeelding invoegen
                  
                

                                                                                                                           'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                             Wat is de Geest van God?

                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                              Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                                  [Albert Einstein]                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en (innerlijke) vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathische(r) samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                         

      

  


                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...