Welkom

            
                                                                                                                                                                                                                                                                  Welkom op de website van Centrum Krachtig BewustZijn!
  
Het Centrum is onderdeel van de gelijknamige stichting.
De stichting werd opgericht in 2013 met als doel:

het vergaren en delen van praktische kennis, visie en ideeën die - individueel en collectief - 
    kunnen bijdragen tot meer welzijn, geluk- en waardecreatie;
*  bekrachtiging van mensen door bewustwording, omwille van geestelijke vooruitgang   
   en transformatie, gericht op het creëren van een gezonde en veerkrachtige samenleving.
 
Centrum Krachtig Bewustzijn is het domein van Aleksandra Plewa* waar zij haar aanbod presenteert:  thema's, concepten en methodieken voor levensbeschouwelijk onderzoek.
 
 
.
 
    
* Aleksandra W. Plewa - zelfstandig onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van bewustzijnsgroei en transformatie. Een beelddenker, visionair die ook talig goed uit de voeten kan. Sociaalgeograaf, geboren en getogen in Polen (sinds 1981 in Nederland}. 
Onderzoeksgebieden: mens- en godsbeelden, culturele patronen, emotionele intelligentie, bewustzijnsgroei en religieuze transitie.  Inspiratie (het meest): de wijsheid van Albert Einstein, de TPD-theorie van prof. K. Dąbrowski en Woord van Leven [Jezus' van Nazareth].                                                                                                                                          Meer over haar op pagina's Over ons en Levensboom/Biografisch.
    
Afbeelding invoegen                             
De informatie op deze website vormt de basis voor een groter thema - Menswording. Een verbindend zingevingsverhaal over het ontwikkelen van een hoger Bewustzijn dat dragend kan zijn voor onze cultuur en identiteit. Een dynamisch toekomstbeeld als alternatief voor een statische (post)christelijke identiteit. Hoe dáár te komen, van verdeeldheid en stagnatie naar geestelijke integratie. 

Aspecten van transformatie: inzicht in de universele wetten, (zelf)bewustzijn en de innerlijke reis van hoofd naar hart. Van cognitief begrijpen naar spiritueel ontwaken. Christusbewustzijn en het intuïtieve Weten. Geïntegreerd geloof en authentiek burgerschap als pijlers van de (religieuze) transitie. 
 
De Levensboom: hét model voor (zelf)inzicht in transformatie dat zowel eenvoud als diepgang biedt. Het psycho-spirituele groeiproces wordt in kaart gebracht aan de hand van symboliek en grafieken.
De religieuze taalcodes, omgezet in de seculiere taal, leveren een verbindende zingevingskader op.  
                                                                       
                 
                                                                                                                                                                                                                        Helikopterview  

Beschaving West 
Wat is er werkelijk gaande? De kernwaarden staan onder druk, het ideaal van vrijheid heeft zijn glans verloren. Het is tijd voor een nieuw spel met nieuwe regels. De 21e eeuw daagt ons uit om een sprong te maken in ons bewustzijn.   
Oost Europa  
ziet het Westen niet meer als voorbeeld en gaat zijn eigen nationalistische weg. Polen is bezig een confessionele staat te worden. Er klinken valse stemmen die het volk verder het moeras intrekken. De Kerk gaat mee in machtsstructuur.
Nederland 
Afbeelding invoegenEen klein land met groot potentieel dat zichzelf in de weg zit door een verouderd paradigma en een enorme verdeeldheid op geestelijk gebied. Er zijn veel (kerk)muren die ons verdelen en veel denkbeelden die ons niet helen.
De maatschappij
functioneert gefragmenteerd, gesplitst naar politieke en/of religieuze voorkeur. De liberale agenda vervolgt de 'moderne' weg, er vallen slachtoffers. Niet capabel om het huidige arbeidsethos gezond te doorstaan.  
Religie
functioneert in het debat als containerbegrip. De liberalen verzuchten dat religie achterhaald is zonder onderscheid te maken tussen een geloofsleer en de essentie van het Mens-zijn. Tussen de leer en het leven gaapt een kloof.
Geestelijk erfgoed  
Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag speelde een grote rol.  
Jezus van Nazareth                                                                                                                                                                                      
De grondlegger van het (vroege) christendom staat te boek als het Licht der wereld. Zijn woorden spreken boekdelen. Middels de parabels bracht hij de kern van de universele Waarheid over aan mensen van alle tijden en culturen. 
Kerkvaders
Gaandeweg werd Jezus' boodschap naar de achtergrond verdreven, ondersneeuwd door de starre regels en voorschriften van de kerkvaders. Het verhaal van het latere christendom is een bekende: eeuwen van conflicten en geweld. 
De protestantse lens
Ook de protestantse kerkleiders vervielen in valkuilen, sterk beïnvloed door het calvinisme waarin schuld en oordeel belangrijke thema's zijn. De protestantse ideeën over ‘wat hoort en moet’ werden ultiem gemeengoed.
Christelijk
Het christelijke denken, gebaseerd op eenzijdige denkbeelden en interpretaties, houdt de kloof tussen gelovig  en seculier  in stand.. Vrijzinnig verzet tegen het kerkelijke dogma heeft nauwelijks alternatief kunnen bieden. 
                                                                                                                                                                                            
Herbronnen  
Wat Christus destijds predikte was geen religie maar een nieuw Bewustzijn. Hij stelde de ethische kwesties voorop, primair de verhouding tussen mensen onderling. Gevat in het grote Gebod en een nieuwe kijk op God.
De 21e eeuw daagt ons uit om ons religieus bewustzijn te vernieuwen. Door de oude Waarheid in te brengen in de vragen van deze tijd en ons te verenigen rond een gemeenschappelijk Ideaal.  
De Kerk mag zich weer verbinden aan de cultuur door burgers naar de geestelijke volwassenheid te begeleiden. Levenskunst prediken, wijsheid vergaren en dogmatiek te laten varen.  
Christenen mogen een voortrekkersrol in de transitie vervullen, mits ze zich van hun verstarde standpunten 'bekeren'.      
                                     
Menswording (visie) biedt een breed psycho-spiritueel kader dat diverse religies met elkaar verbindt. Vrij van dogmatiek en simplistische ideeën over de heiliging. Geïnspireerd op het vroegchristelijke Ideaal van Mens-Zijn.   
                                       
                                             'Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind'  [Albert Einstein]  
 
De Levensboom
Hét model voor inzicht in het (collectieve) onderbewuste. Het laat zien hoe het lijden in stand wordt gehouden, en hoe wij ons bewustzijn zo kunnen sturen dat een beschaving zich kan ontplooien die in balans is met de Natuur.
                                                                           
Kernzaken                                                    
      
  

Transformatie (microniveau)
Een uniek persoonlijk proces. Een pijnlijke confrontatie met ons diepste wezen door het ‘afpellen’ van opgebouwde bewustzijnslagen. Waarbij de lagere aspecten van de ziel getemd worden en de edele kwaliteiten de ruimte krijgen.  
Religieuze transitie
De teloorgang van autoritaire systemen maakt plaats voor geestelijk ontwaken. Waarin mensen bewust kiezen voor hogere waarden en, hun geloof integreren in hun levenshouding. Vanuit een innerlijke verbinding met het goddelijke. 
Zelfbewustzijn
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Afbeelding invoegen
Het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn. Jezelf (her)ontdekken, je grenzen en mogelijkheden te verkennen en je met je diepste potentieel te verbinden. Leren omgaan met levenspijn.  
                                                                                           'Alles wat in het onderbewuste leeft wil verwezenlijkt worden' [C.G. Jung]
                                                     
      Afbeelding invoegen
                  
                

                                                                                                                           'Ik wil de Geest van God leren kennen, de rest is detail.                                                                                                                                                                             Wat is de Geest van God?

                                                         Het eeuwige Bewustzijn van het Zijn. Geen menselijk vernuft kan het volledig doorgronden.                                                                              Wel kunnen wij een glimp van opvangen en er bewuste deelnemers van worden.                                                                                                                                                                                                  [Albert Einstein]                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Afbeelding invoegen Empathie

Inlevingsvermogen - het wezenlijke van de ethiek - draagt bij tot een open communicatie en het kunnen begrijpen van emoties van anderen. Het is van levensbelang dat we ons empathisch bewustzijn ontwikkelen. Om verbondenheid te stimuleren en (innerlijke) vrede te waarborgen.   

Emotionele intelligentie

Voor een empathische(r) samenleving is het van belang dat (jonge) mensen zichzelf kennen en hun eigen gedrag begrijpen. De verwarrende innerlijke wereld. De heftige emoties en het gevoel dat er achter zit.    Lees meer...           

                                                                                                                                                         

      

  


                                                                                                                                                                                                                 
  Overtuiging                                                                                                                                                                                  
 
* Het creëren van welzijn en geluk is belangrijker dan het creëren van koopkracht en rijkdom.
 
*'Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude 
   maar op het realiseren van het nieuwe.                                                                                   [Socrates]
                                                                                                                                                                                    
       
  
  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    
       
                                                                                           Elke verandering begint...