Visie

 
                            Culturen ontstaan door het gebruiken en toepassen van de hogere menselijke vermogens.
                           Iedere cultuur heeft, gedurende een bepaald tijdvak, haar wetenschappelijke, kunstzinnige en religieuze                                 creaties voortgebracht. Hier ontleent men (het volk/de natie) zijn identiteit en status aan. Doch iedere
                           cultuur, hoe fraai deze ook mag zijn, kan weer ten onder gaan door het onverlichte deel in de mens.
                           Want een cultuur kan de mens een materiele bedding bieden, en een gevoel van bescherming geven,
                           maar zij kan geen wijsheid noch verlichting brengen. Wijsheid ontstaat door levenservaring en bezinning.
 
                           Kenmerkend voor een cultuur, van een organisatie of een samenleving, is de beperkte mate waarin de
                                                    leden van die gemeenschap zich van de eigen cultuur bewust zijn. Pas als men in een andere
                                                    cultuur stapt, ziet men duidelijk de verschillen in culturele patronen. De opvattingen, de
                                                    gewoonten en drijfveren die het karakter van een cultuur bepalen.
                          Een ander kenmerk is de spirituele dimensie: de mate waarin men zich verbonden voelt met elkaar, met de
                          natuur, het universum (of God) en het goddelijke. En ook de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt  
                          voor het eigen handelen en eigen aandeel in het grotere geheel. 
 
                          Kenmerkend voor de westerse beschaving is rationaliteit. Men wil alles rationeel verklaren, oplossen en
                          organiseren. Zelfs over God - het goddelijke mysterie - wordt er rationeel gepraat. Of men zich een atheïst
                          noemt of een gelovige, er wordt over God gedacht en gepraat alsof het een object is. Men besluit er over te
                          zwijgen of laat God bestaan bij de gratie van het geloof. De verdeeldheid op dit gebied is groot.
                          
  Afbeelding invoegenHet huidige systeem creëert onvrijheid om ons te bewegen in een  groei-mindset waarbij wij ons potentieel ten 
              volle zouden kunnen benutten. Oplossingen voor problemen worden nog steeds gezocht gezocht binnen
              hetzelfde rationele denken. Met name de scheppende denkkracht van vrouwen wordt nog amper benut maar                          steeds meer vrouwen hebben de moed om zelf hun eigen doorbraak te creëren. Door zich authentiek te
              manifesteren op de arbeidsmarkt en daarmee hun volledige potentieel te ontsluiten. Om het dienstbaar te maken
              voor een duurzame samenleving. 

              Vrijheid
              Het ideaal van ''leven en laten leven' heeft zijn glans verloren. Leven in vrijheid en overvloed bleek na WOII bijna                net zo een grote opgave als leven in onvrijheid en schaarste. Er is een kloof ontstaan tussen de welvarende 
              mensen en hun tegenpolen, een kloof die samenhangt met een kloof in welvaart en welzijn. De bovenlaag heeft
              het voor zichzelf goed geregeld terwijl de middenklasse zwoegt en de onderlaag in omvang groeit. Er is weinig
              mededogen met de 'losers' en hun frustratie vindt vaak uiting in agressie. Overigens blijken de liberale
              verworvenheden op termijn ook niet te werken. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld die vaak in vrijheid van
              belediging uitmondt, of vrijheid van (godsdienst)onderwijs die de sociale segregatie in de hand werkt.  

 
                                                                                   

 

              


 


 

                                                                                   

 
              
                                                                                                                               
                                                                

‘Elk mens verlangt naar (h)erkenning van zijn/haar eigenheid''

                 Focus op talent                                                                                                                                                              Afbeelding invoegen
 
                 Goed onderwijs richt zich op talentontwikkeling en op persoonlijke vorming, terwijl het huidige NL-systeem zich
                 veelal richt op gemiddelden, reguliere lesprogramma’s en cijfers. De belangrijkste vraag op school is of een kind
                 goed mee komt in het reguliere systeem. Niet zelden krijgen kinderen, die cognitief minder sterk zijn, te horen -
                 ‘je bent gewoon dom’. Dat tast hun zelfbeeld en eigenwaarde aan. Een vroege talentherkenning biedt
                 de mogelijkheid om leerlingen én scholen tot hun recht te laten komen. Maar het beleid dat enkel op prestatie, 
                 competitie en veel toetsen gericht is, werkt tweedeling in de hand.
                  
                 Iedereen heeft een kredietwaardig talent en kan zijn/haar identiteitswaarde ontdekken. En een eigen vorm van
                 expressie vinden om daarmee zichzelf te vervullen en anderen te dienen. De Bijbelse gelijkenis van de talenten 
                 [dat vertelt van een landheer die zijn bedienden talenten gaf die ze met wijsheid moesten gebruiken] leert ons
                 dat talenten alleen van waarde zijn als je ze gebruikt. Toch leven veel mensen in de schaduw, niet vervuld door
                 een missie of passie. Veel kinderen kunnen in het huidige (school)systeem niet floreren. Daar veel aandacht gaat 
                 naar hun tekortkomingen, weten zij niet hoe hun kernkracht te ontdekken en hun potentieel te benutten. 
 
                 Afbeelding invoegen De tijdgeest vraagt om een holistische manier van kijken, buiten het geijkte stoornis-denken en   
                problematiseren van het ‘anders zijn’. Met name bij autisme is dat vaak het geval. De talenten die bij autisme
                horen krijgen nog maar amper kansen om ontwikkeld te worden. Terwijl autisme een authentieke manier van Zijn 
                is, waarbij de gave van het verstand (vaak een zeer hoge IQ) verbonden is met een diep vermogen om intuïtief te
                voelen. Vaak durven de ASS-labeldragers hun belevingswereld niet te delen, omdat zij weten dat de omgeving
                hen als wereldvreemd en sociaal onhandig beziet, en hun specifieke kundigheid niet of amper waardeert.
 
                 Onderwijs van de toekomst: zoeken naar verbeeldingsvormen waar verhalen en beelden in elkaar overvloeien,
                 en waar kinderen buiten alle denkkaders ‘ver’ kunnen denken - en dromen - opdat zij hun eigen weg in een
                 uniforme maatschappij mogen vinden. Om het unieke in zichzelf te ontdekken en het tot bloei te laten komen. 
 

 Afbeelding invoegen Erkenning - een belangrijk principe bij het opvoeden van onze kinderen en in het omgaan met onze relaties: Wie ben ik en hoe kan ik mijn vrijheid verwerven om te doen wat ik graag wil en om te (mogen) zijn wie ik werkelijk ben?                           
                                       
                 Erkenning is noodzakelijk om te groeien naar een autonome, volwassen persoonlijkheid. Dit houdt in dat een
                 kind van zijn ouders /opvoeders de bevestiging ontvangt dat het mag zijn wie het is. Veel mensen die in hun
                 (jonge) leven geen erkenning en bevestiging hebben ontvangen, ervaren onvrijheid en onzekerheid om zelf 
                 over hun leven te 'regeren'. Hun honger naar erkenning is niet te stillen en de medemens kan onmogelijk
                 voorzien in de voortdurende 'roep' om aandacht en bevestiging.
          
                 Autonomie
 
                 Niet zelden heeft het lastige gedrag te maken met het feit dat kinderen in opstand komen tegen de beknotting
                 van hun gevoel van autonomie. Kinderen die zich gezien en gewaardeerd voelen, kunnen zich vaak al op
                 jonge leeftijd behoorlijk zelfstandig gedragen. (...)
                                                                                                                         
                Competentie
               
                Kinderen willen graag zich competent voelen, het gevoel hebben ergens goed in te zijn. Lastig gedrag kan
                transformeren door het te benaderen vanuit het alternatief van een competentie. Zodra het kind (of jongere) 
                zich bewust wordt van de voordelen van een alternatief gedrag, wordt het aangemoedigd om zijn gedrag aan te
                passen.  Door hun competenties te ontdekken komen ze in hun kracht.
        
               
                                         'In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent
                                                                                                                                                                    en je weet wat je wilt...' [Lao Tse]
                                                                                                             
                                                                
 
                                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        Versterk het beste in mensen ...