Visie

                                                                                                                          'Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk'
                                                                                                                                                            
Culturen
ontstaan door het gebruiken en toepassen de hogere menselijke vermogens, Iedere cultuur  bracht haar eigen - wetenschappelijke, kunstzinnige en/of religieuze - creaties voort. Daar ontleent het volk zijn identiteit en status aan.

Doch iedere cultuur, hoe fraai deze ook mag zijn, kan weer ten onder gaan door het onverlichte deel in de mens. Want een cultuur kan de mens een materiële bedding bieden, en een gevoel van bescherming geven, maar zij kan geen wijsheid noch verlichting brengen.

Rationaliteit
 
Kenmerkend voor de westerse beschaving is rationaliteit. Men wil alles rationeel verklaren, organiseren en oplossen.. Zelfs over God - het ondoorgrondelijke mysterie - wordt er rationeel gedacht en gepraat, of men zich een atheïst noemt of een gelovige. Men besluit er over te zwijgen of laat God bestaan bij de gratie van het (christelijk) geloof. 
 
Achter de dijken

Generaties lang groeiden kinderen op tot angstige volwassenen die op hun beurt hun kinderen in het keurslijf van de religie probeerden te dwingen. Angst voor de duivel, de hel en het kerkelijke gezag, speelde een grote rol. Ze leerden zichzelf te minachten en het gezag over hun leven bij anderen te leggen.   Het oordelende karakter van God is het collectieve brein nog niet uit, al slinkt de groep gestaag die dit geloof nog belijdt.                                                                                    

Het protestantisme heeft de Nederlandse samenleving gevormd. Velen zijn er trots op want 'het heeft ons veel gebracht' (zegt men vaak) maar het pakte onrechtvaardig uit. He recht van de sterkste heeft de overhand. Er is een kloof ontstaan tussen de welgestelde burgers en hun tegenpolen. Een kloof in welvaart en welzijn. Er is weinig mededogen met de ‘losers’ en hun frustratie vindt vaak uiting in agressie, deviatie of depressie.  

Mens en natuur

De westerse mens heeft zich boven de natuur geplaatst, . Op basis van de uitspraken van Aristoteles - die stelde dat lagere rangen het doel hadden de hogere rangen te dienen - concludeerden de kerkvaders dat God de wereld voor menselijke doeleinden geschapen heeft. En nu trekt de natuur aan het kortste eind en staat onze toekomst op het spel.
 

 


 

 
 
Wijsheid 
ontstaat door ervaring en bezinning. In de loop van hun leven komen mensen tot inkeer, Ze verkennen de grenzen van hun innerlijk en ontdekken dat ze het goddelijke (ge)weten in zichzelf dragen. Maar het pad naar zelfkennis en innerlijke vrijheid kan een lange zoektocht zijn.

Vrijheid is niet mogelijk zonder eerst door een proces van bevrijding te gaan. Dat houdt in dat je je bewust wordt van je eigen (pijnlijke) geschiedenis, dat je beseft wat voor effect dat heeft gehad op je geestelijke groei en dat je het aanvaardt. 

Om vervolgens je grenzen en mogelijkheden te verkennen, je met je unieke potentieel te verbinden en het zinvol te benutten. Veel mensen nemen echter een passieve rol aan, onderworpen aan het maatschappelijk systeem, een subcultuur of stagnatie en spanning in een relatie. Dat ondermijnt hun welzijn en geluk. 

Geestelijk welzijn  is meer dan het ontbreken van een stoornis of ziekte. Velen worstelen met het geleden onrecht en ervaren onmacht jegens de heersende (sub)cultuur. De lastige emoties worden veroordeeld of weggepraat. Het rigide, zwart-wit denken over goed en kwaad maakt mensen kwetsbaar voor depressiviteit.

......................................................................................................................................................

.
                                                                         
                                                       
                                                   
                                       
                           .