Stichting

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Afbeelding invoegen
Terugblik - HSP begrip

De ontdekking van HSP - the Highly Sensitive Person -          door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron, is enkele decennia geleden naar Nederland overgewaaid.                    Sindsdien zijn er talloze boeken omtrent dit onderwerp verschenen, en een grote groep hulpverleners maakt mensen bewust van het unieke begrip 'hoogsensitief Zijn'.

Om HSP-mensen te informeren, hen te bekrachtigen en met elkaar te verbinden zijn er ook verenigingen opgericht, met name in Nederland en Vlaanderen.  Dat laatste - HSP Vlaanderen - bestaat nog steeds terwijl de vereniging Hooggevoelig Nederland geen lang leven beschoren was.

In het verlengde daarvan nam ik het initiatief om een deel van de vereniging te laten voortbestaan, als een Gelderse afdeling (2011)). Samen met Marina Danzmann die eerder binnen de landelijke vereniging actief was. 

                                                       Marina Danzmann

Het werk van Elaine Aron was voor ons een eye-opener maar er viel gaandeweg nog veel meer te ontdekken.

TPD impuls

Een belangrijke impuls gaf de ontdekking van het pionierswerk van prof. Kazimierz Dabrowski (1902-1980), tijdens de lezing van Elisabeth Umans in september 2012 te Arnhem.

Ik verdiepte me vervolgens in Dabrowski's gedachtegoed en ontdekte zijn TPD-theorie waarin ik mijn eigen groeiproces herkende. De innerlijke conflicten, verwarring en strijd. In een flits kreeg ik toen een helder doel voor ogen, terwijl ik nog middenin dat proces zat.

Mijn onvrede had te maken met mijn zelfbeeld en  (zelf)acceptatie. De sociale situatie waarin ik belandde was niet te benijden. Ik liep er niet mee te koop. Ik was een gescheiden vrouw en behoorde tot de onderkant:                  de groep van 'werkende armen' in een welvarend land.        Ik leerde me handhaven in een grimmige subcultuur van een sociale werkplaats en kreeg er de moeilijkste levenslessen. De macht van het management was vanzelfsprekend.

Mijn levensboom

Na een periode van veel tegenwind diende zich een vruchtbare fase aan, met ruimte voor bezinning en creativiteit.

Inmiddels kende ik de Nederlandse realiteit waarin veel mensen vastlopen en - niet vervuld door een missie of passie - geen voldoening in werk en leven ervaren. Daar wilde ik niet in berusten. Gedreven door een knagend gevoel geen doel te hebben in het leven, zette ik mijn autodidactisch studietraject door.                       

De ontdekking van De Levensboom, de mystieke Boom van Vervulling en Bestemming, bracht mij een stroom van creatieve ideeën. Het ontwerp van een workshop Mijn levensboom was er één van. Deze voerde ik binnen HSP-kringen uit, met als thema 'wie ben ik (in wording)'.

De deelnemers kregen de kans te reflecteren op hun levensloop en diverse aspecten van hun persoonlijkheid. Om tenslotte iets over zichzelf met anderen te delen. Wat voor hen betekenisvol en/of identiteitsbepalend was.   

 

 
Stichting Krachtig Bewustzijn 
is mede door mij opgericht in 2013, vanuit een WW-situatie. In samenwerking met Marina Danzmann en Els Umans, die mijn mensvisie en passie voor bewustwording deelden.
                                       

Elisabeth Umans                                                          - destijds werkzaam in haar Psychologiepraktijk te Malden, waarin zij mensen hielp zichzelf beter te leren begrijpen, om meer grip te krijgen op hun levensloop.

Doelstelling Stichtinghet ontwikkelen en uitdragen van een geïntegreerde visie op het menselijk welzijn, in de vorm van vereenvoudigde praktische wetenschap. Met inachtneming van TPD-theorie (uitleg) en reflectie op eigen ervaring. Om daardoor een bijdrage te leveren aan een groeiend spiritueel bewustzijn en een positieve beeldvorming rond de psychische problematiek.

2013- 2016: Onze blik was gericht op het psychisch welzijn van sensitieve en begaafde (jonge) mensen die hun talenten onvoldoende benutten, die in de schaduw leven en in psychisch discomfort verkeren.

Uitgangspunt: een holistisch mensbeeld.                                Lichaam, ziel en geest als een samenhangend geheel. Een kwetsbaar systeem met een uniek potentieel, en een innerlijke krachtbron die authentieke groei kan genereren.

Een aantal thema's die daarmee verband houden werd aan belangstellenden aangeboden tijdens interactieve lezingen en workshops. Aanvankelijk bij De Coehoorn te Arnhem, later op een tweetal locaties in Doetinchem, met steun van het Naoberfonds.

                                                   

Heroriëntatie

De beschikbaarheid van bestuursleden bleek te gering en de administratieve last - die de fondsenwerving met zich mee bracht - te zwaar. Tevens was de afstand tussen onze woonplaatsen (Bennekom - Varsseveld - Malden) vanaf begin af aan al niet bevorderlijk. 

Inmiddels heeft Elisabeth haar activiteiten in de regio Nijmegen uitgebouwd, en ze was ook bezig met een boek te schrijven. Medio 2016 gaf zij aan voortaan los van de Stichting door te willen gaan. Ook bij Marina diende zich een verandering aan. Kort daarna zou zij naar Zuid Holland verhuizen. De tijd was rijp voor een sabbatical, met aandacht voor heroriëntatie.

De Stichting werd verder door één rechtspersoon geleid - door mij als visiedrager -  ondersteund door een tweetal toegewijde vrijwilligers: Chris Kerbusch en Yvonne Jager. 

   Chris Kerbusch: met passie voor kunst, natuur en bewustzijn  https://www.kerbuschcreaties.nl                                                                                                                                                                                  Yvonne Jager:  een Ggz- ervaringsdeskundige (in de psychiatrie) en een HSP-   expert.  Auteur van het boek "Kinderen, lijken en engelen   uit de kast" waarin zij haar levenslessen op beider gebied in een biografie weergeeft

Groeiproces  

De uitdaging die voor mij lag betrof zaken als: 

  • het persoonlijke verhaal in een breder kader te plaatsen
  • de dynamiek van een crisis in beeld te brengen
  • de psychologische en de spirituele kant ervan met elkaar te verbinden
  • een nieuwe vocabulaire ontwikkelen die de beeldtaal van modellen laagdrempelig beschrijft en voor een breed publiek toegankelijk kan zijn.
Op zielsniveau voltrok zich een proces van innerlijke transformatie: een verruiming van (zelf)bewustzijn.
Het leven bood mij voorts ervaringen die ik nodig had om mijn groeiproces voort te zetten.
 
Innerlijk vrij
 
Na mijn unieke 'carrière' onderaan de lader ontdekte ik een nieuwe vrijheid.  De vrijheid van een 'oudere werkloze' die vrijstelling van sollicitatieplicht kreeg. Gevolgd door de vrijheid van een pensioengerechtigde. Waarbij ik mij kon richten op wat mij écht interesseert en wat ik als mijn missie ervaar.
Het ontwikkelen van een grensoverstijgend netwerk - in Vlaanderen en in Polen - gaf meer gewicht aan mijn doel. Daarbij hield ik mijn stip op de horizon in het zicht.