Bewustzijn

                                                                                                                                                    
            
           Vrijheid                                                                                                                                                              
 
 
           Er zijn maar weinig mensen die werkelijk (innerlijk) vrij zijn. Vrijheid is niet mogelijk zonder eerst door een proces 
           van bevrijding te gaan. Dit proces houdt in dat je je bewust wordt van je eigen (pijnlijke) geschiedenis, dat je beseft
           wat voor effect dat heeft gehad op je persoonlijke groei en dat je het aanvaardt. Om vervolgens je grenzen en 
           mogelijkheden te verkennen, je met je diepste potentieel te verbinden en het ten volle zinvol te benutten.
 
           Vrijheid kan betekenen dat we leven en handelen zoals we zelf ten diepste willen. Dat we dingen doen die we                      graag willen, waar we goed in zijn en wat zinvol is. Daarvoor is zelfkennis nodig, Veel mensen ervaren geen
           vrijheid om hun leven optimaal in te (kunnen) richten, Ze voelen geen zielsverbinding met zichzelf en met anderen. 
           Ze leven voornamelijk vanuit hun hoofd (denken), zijn ego-gericht en kunnen geen keuzes maken vanuit hun intuïtie.
 
           Veel mensen nemen een passieve rol aan, onderworpen aan een maatschappelijk systeem, (religieuze) subcultuur 
           of stagnatie in een relatie. Dat ondermijnt hun welzijn en geluk. Zo kan men in een vrij en democratisch land leven,
           en toch veel onvrijheid ervaren. Geen besef hebben van een eigen doel in dit leven en niet in staat zijn om er
           doelbewust naar toe te bewegen.
            
           Gebondenheid
 
           Het maatschappelijk systeem creëert enerzijds vrijheid, anderzijds gebondenheid. We zijn vrij om ons eigen leven
           te leiden. Maar in feite zijn we ‘gedwongen’ om in het systeem een plaats in te nemen en te leren leven met regels
           en wetten die de overheid voor ons vaststelt. 
 
           Naast de feitelijke (on)vrijheid kennen we een diepere (on)vrijheid - die van ons persoonlijke Zijn: wie ben ik
           en in hoeverre ben ik vrij om te handelen zoals ik wil? Door de gevolgen van emotionele ondervoeding in onze 
           jeugd zijn we vaak niet vrij om te handelen.  
 
           Vaak woekert er 'ondergronds' een destructieve kracht voort, als consequentie van het geleden onrecht. Er wordt
           gedacht dat het opgelost is door de schuldige aan te wijzen (en te straffen). Maar de verdrongen emoties, zowel die
           van slachtoffers als van de daders, ziet men over het hoofd. Deze vormen de wortels die onrecht voortbrengen in
           het heden en de toekomst. 
                                                                                  
            Afbeelding invoegen Op het geestelijke erf, zowel binnen de sekten als in de christelijke kringen, worden (jonge) mensen
           dikwijls van hun vrijheid beroofd. Er zijn leiders die hun volgers misleiden, of beslissingen voor hen nemen in zaken
           waar die mensen zelf verantwoordelijk voor dienen te zijn. En ook dáár klinkt de evangelische boodschap dat
           Jezus is gekomen om gevangenen vrij te maken.
          
           Waar Christus’ levenskracht zichtbaar zou moeten zijn, vindt er een enorme manipulatie plaats in het leven van  
           mensen. En dan zijn nog de 'moeilijke' onderwerpen zoals seksueel misbruik die vaak ontkend en weggestopt
           worden. Deze zaken, door velen als ballast meegedragen verdienen meer ruimte om aan de orde gesteld te
           worden. Het zijn onderwerpen die je niet expliciet in de Bijbel aantreft.
            
           Hulpverlening 
 
           De hulpverlening heeft handen vol, zowel de pastorale (psychosociale) als de reguliere GGZ. Vaak is er een lang
           proces nodig om zich te ontworstelen aan de pijnlijke invloeden uit het verleden. Een belangrijk punt is erkenning,
           niet slechts voor de geleden pijn of ‘stoornis’ maar vooral voor wie men in wezen is. Wat is de unieke blauwdruk
           van de persoon in kwestie en hoe kan die zijn weg vinden om te doen waartoe hij/zij zich geroepen voelt.
          
           Erkenning is nodig om uit de verf te komen en de unieke ‘eigen kleur’ te durven laten zien. Onbewust worden er
           maskers gedragen, emoties ontkend of verborgen, en het is aan de hulpverlening om voorbij die façade te kijken.
          
           Er zijn pastorale centra die het onderwijs bieden in herstel van identiteit en vrijheid (in Christus) waar men goede 
           resultaten weet te bereiken. Het nadeel is dat er per school een specifiek mindset-programmering gebruikt wordt.               Christfulness dat qua jargon en mentaal concept niet universeel is. Daardoor niet verbindend ten opzichte van
           de seculiere ‘buitenwereld’.
 
           kerkkruiis_2.jpgChristenen
           Vrijheid kent vele gezichten.  Orthodoxe christenen voelen zich superieur ten opzichte van moslims, niet beseffend
           hoe onvrij en (ver)oordelend zijzelf zijn. Er wordt vals licht verspreid onder de vlag van God. Ouders vinden dat hun
           kinderen hetzelfde moeten geloven als zij en maken er een halszaak van. 
 
           Door lastige emoties uit te schakelen en zich achter het keurslijf te verschuilen, ontkracht men de Liefde. Terwijl de
           de liefde wil Léven, verlichten en genezen. De realiteit onder ogen zien en grenzen stellen om edele kwaliteiten te
           ontwikkelen die verloren dreigen te gaan door conflicten en pijn. Liefde is meer dan een vrome gerichtheid op de
           regels, bepaald door de hoop op beloning (in de hemel) en de drang om anderen te willen bekeren.