De Norm

 
 
 
 

Normen & waarden, een term die alom bekend is.

Maar wat houdt dat precies in en welke rol spelen de Norm en de waarde(n) in ons dagelijks leven: voor onze persoonlijke en sociale ontwikkeling en voor een 'normale' omgang met elkaar?

In het dagelijks leven staan normen centraler dan waarden. Zonder normen, de Grondwet, is de samenleving niet leefbaar. Normen staan dichtbij de wetten en liggen vast, waarden daarentegen inspireren. Waarden zeggen iets over wat duurzaam is en waardevol voor álle mensen.  
Verschuiving
Uit het Europees onderzoek (2011) blijkt dat er sprake is van verschuiving van waarden die de basis vormen van de Europese Grondwet. Een verschuiving geïnspireerd door economische wetten en het economische model. Dit   maatschappijmodel lijkt zich tegen de mens te keren.
 
 
                              
Normen en waarden - geluk of lijden? 
 
Afbeelding invoegenDe machten en de krachten die onze cultuur vormen laten veel (jonge) mensen achter met het gevoel dat ze niet uniek zijn en minder waarde hebben. Veel sensitieve en (hoog)begaafde mensen leven in de schaduw waarbij zij slechts een deel van hun talenten kennen en gebruiken. Een belangrijk deel van hun potentieel blijft onbenut. 
 
 
 
 Afbeelding1ervarings.png
 
                                                                            De huidige Norm
 
         
               
              De prestatienorm regeert. Je bent beoordeeld op wat je presteert. Je móet voldoen en zo niet dan wordt je ziek 
              (afgekeurd). Het willen voldoen aan de sociale verwachtingen zet ons onder druk en maakt dat we innerlijk 
              verdeeld raken. Velen worstelen met zelfacceptatie en een gevoel van minder waard zijn. Wie ben ik nou echt?
              Er ontstaat een samenleving van winnaars en verliezers, boven- en onderklasse, met veel verborgen potentieel
              dat niet benut wordt.
 
             
Stereotypering
Door clichés, misvattingen en halve waarheden. De eenzijdige informatie en beelden in de media versterken de wij-zij verschillen. Er zijn veel mythes over stoornissen al treft een psychische stoornis bijna de helft van de burgers ooit in hun leven. Er rust een groot taboe op met stigmatisering tot gevolg. Er wordt verschil gemaakt tussen ‘ons’ – de normale mensen - en 'hen' die abnormaal of geestelijk ziek zijn. Men gebruikt stereotypen om de verschillen te benadrukken.
 
   
 
                             Afbeelding invoegen Wel Zijn                                                                                                                                                                           
 Voor de meeste psychische klachten heeft de reguliere gezondheidszorg (GGz) geen antwoord. De psychiaters
 verklaren de geestelijke crises bij voorkeur fysiologisch en de psycho-emotionele kwesties worden standaard  
 op moleculair niveau beschouwd. De psychisch lijdende mens wordt doorgaans gereduceerd tot het brein dat
 afwijkingen vertoont. Terwijl het geestelijk welzijn veel meer is dan het ontbreken van een stoornis of ziekte. 
 
  
                                                               'De ultieme meting van de mens is niet waar hij staat in tijden van comfort en gemak 
                                                                                                             maar waar hij staat in tijden van uitdaging en conflict'.                                                                                                                                                                                                         [M.L. King]